پيش¬بيني بهزيستي ذهني مادران داراي كودكان عقب¬مانده بر اساس ذهن آگاهي و خودمهرباني

پيش¬بيني بهزيستي ذهني مادران داراي كودكان عقب¬مانده بر اساس ذهن آگاهي و خودمهرباني

  • حمیده جنگجو 1
  • 1 خودم
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-02-14

چکیده

چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسي پيش ­بيني بهزيستي ذهني مادران داراي كودكان عقب­ مانده بر اساس ذهن آگاهي و خودمهرباني بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران داراي کودکان کم ­توان ذهنی بودند که فرزندان آن­ها در سال تحصیلی 95-1394 در مدارس آموزش و پرورش استثنایی شهر تبريز مشغول به تحصیل هستند. براي انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفي ساده استفاده شد و 110 نفر از مادران داراي كودك عقب­ مانده ذهني آموزش­ پذير و تربيت ­پذير از مدارس آموزش و پرورش شهر تبريز انتخاب شدند. براي جمع­ آوري داده­ها از پرسشنامه­ هاي بهزيستي ذهني مولوي و همكاران، ذهن­ آگاهي بائر و همكاران و خودمهرباني نف استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده­ها از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه بين ذهن ­آگاهي و خودمهرباني با بهزيستي ذهني مادران داراي كودك عقب مانده ذهني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه متغيرهاي ذهن­ آگاهي و خودمهرباني قادرند تغييرات متغير بهزيستي ذهني را پيش ­بيني كنند. بنابراين با افزايش ذهن­ آگاهي و خودمهرباني مي ­توان ميزان بهزيستي ذهني مادران را افزايش داد.   

کلمات کلیدی: بهزيستي ذهني، ذهن¬آگاهي، خودمهرباني، كودك عقب مانده ذهني

ارجاع به مقاله
[1]
جنگجو ح., “پيش¬بيني بهزيستي ذهني مادران داراي كودكان عقب¬مانده بر اساس ذهن آگاهي و خودمهرباني”, Tavan, ج 2, ش 1, فوریه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 30