اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT)¬ بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۵ تا ۶ سال با اختلال عصبی، رفتاری(مطالعه موردی)

  • پروانه یزدان پناه 1
  • سحاب تربتی 2
  • 1 یزدان پناه
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-02-02

چکیده

اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT)­ بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۵ تا ۶ سال با اختلال عصبی، رفتاری(مطالعه موردی)
 

1-سحاب تربتی(هنردرمانگر)

پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری

sahab.torbati@yahoo.com ایمیل:

2-پروانه یزدان پناه

کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

ایمیل:  parvaneh@gmail.com2015

 

 

 

زمینه و هدف:

پژوهش در زمینه اختلالهای رفتاری و عاطفی کودکان و نوجوانان، یکی از حوزه های مهم، پیش رو و نافذ در روانشناسی مرضی و بالینی است. از میان اختلالها دوره کودکی، اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، شایع ترین اختلال عصبی، رفتاری است که در دوره کودکی قبل از ۷ سالگی تشخیص داده می­شود.کودکان دارای این اختلال اغلب در مدرسه با مشکلات قابل توجهی رو به رو هستند.[1]درمانهای مختلفی برای ADHD ابداع شده است. CBMT بعنوان یک درمان غیردارویی و هدفمند می تواند مفید باشد. انجام فعالیت های موسیقی که شامل گوش دادن، نواختن ، خواندن و ... را شامل می شود.

روش:

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار  ADHD با اختلال عصبی، رفتاری به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که در جلسات CBMT شرکت کردند. ارزیابی توسط دو آزمون آخن باخ و کانرز وپرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش صورت گرفت[2]. کودک در جلسات CBMT در ۲۰ جلسه به مدت ۳۰ دقیقه یک روز در هفته برگزار شد، شرکت کرد.  جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیاد هنردرمانی بهزیستی تهران تشکیل گردید.

یافته‌ها:

نتایج تحلیل با اندازه‌گیری مکرر نشان داد CBMT بر  اختلال ADHD کودک مؤثر است. داده‌های بدست آمده از سنجش دو آزمون آخن باخ و کانرز با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با کمک نرم افزار SPSS-18 تحلیل و همچنین تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون(BAI) نشان داد که اندازه اثر مداخلات CBMT در درمان ADHD زیاد است.  داده ها با استفاده از آزمون تست موسیقی درمانی سحاب [3]تجزیه وتحلیل شد.

نتیجه گیری:

نتایج بیانگر اینست تمریناتCBMT کودک دچارADHD از راه اصلاح عملکرد مغزی کاهش، همچنین باعث بهبود وکاهش نشانه های پرخاشگری شده است. همراهی جلساتCBMT بر بهبود ADHD با اختلال عصبی رفتاری بعنوان بخش  مهمی از درمان می باشد.  

 کلمات کليدي:

موسیقی درمانی، اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، اختلال عصبی، رفتاری.

 

 

 

 

 

 

3 سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور  و والد محور.

 

     سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775

 

1- هاردمن ، ۲۰۰۲

2- سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور  و والد محور.

 

 

 

کلمات کلیدی: موسیقی درمانی، اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، اختلال عصبی، رفتاری.

ارجاع به مقاله
[1]
یزدان پناه پ. و تربتی س., “اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT)¬ بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۵ تا ۶ سال با اختلال عصبی، رفتاری(مطالعه موردی)”, Tavan, ج 2, ش 1, فوریه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 68

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده