تعیین تاثیر موسیقی درمانی(MT) بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۴ تا ۵ سال با اختلال رشدی(مطالعه موردی)

  • پروانه یزدان پناه 1
  • سحاب تربتي 2
  • 1 یزدان پناه
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-02-02

چکیده

تعیین تاثیر موسیقی درمانی(MT) بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۴ تا ۵ سال با اختلال رشدی(مطالعه موردی)

 

1-سحاب تربتی(هنردرمانگر)

پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری

sahab.torbati@yahoo.com ایمیل:

2-پروانه یزدان پناه

کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

ایمیل:  parvaneh@gmail.com2015

 

 

 

زمینه و هدف:

اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلالات رشدی است[1]. توجه بیش فعالی و تکانشگری را بیش از شش ماه و به حدی ناسازگارانه نشان می­دهند که میزان آن با سطح رشدی سنخیت نداشته باشد[2]. کودکان بیش فعال/نارسایی توجه به دلیل مشکلات و رفتارهای خاصی که دارند، باعث می­شوند که برخوردهای اطرافیان با این کودکان و تذکرهای پی در پی بزرگسالان، عزت نفس آنان را تحت تاثیر قرار دهد و شاید خشمی نهفته درون آنها به وجود آورد[3].MT به عنوان یک درمان غیر دارویی رویکردی جدید در درمان بالینی برای  ADHD که یکی از مهمترین موارد اختلال رشدی است، ارائه شده است.

 

روش:

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار ADHD با اختلال رشدی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که در جلسات MT شرکت کردند. ارزیابی توسط دو آزمون آخن باخ و کانرز وپرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش صورت گرفت.[4] کودک در جلسات MT که 80 جلسه به مدت ۶۰ دقیقه دو روز در هفته برگزار می­شد، شرکت کرد. این جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیاد هنردرمانی بهزیستی تهران برگزارگردید.

 

یافته‌ها:

میانگین جواب تستهای انجام شده در مقایسه با پیش از آموزشMT تفاوت معناداری داشته است. داده‌های بدست آمده از سنجش دو آزمون آخن باخ و کانرز با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با کمک نرم افزار SPSS-18 تحلیل شدند. داده ها با استفاده از آزمون تست موسیقی درمانی سحاب [5]تجزیه و تحلیل شدند.

نتیجه گیری:

نتایج بیانگر اینست که تمریناتMT از راه اصلاح عملکرد مغز، باعث کاهش و بهبود نشانه‌های پرخاشگری، کمبود توجه و بیش فعالی شده است. همراهی جلساتMT بر بهبود ADHD با اختلال رشدی، بعنوان بخش مهمی از درمان به دنبال دارد.

 کلمات کليدي:

موسیقی درمانی، اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، اختلال رشدی.

 

 

 

 

 

4  5    سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور  و والد محور.

     سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775

 

1- برجعلی، ۱۳۸۹

2- نیکخو، ۱۳۸۳

3- بارکلی ،۲۰۰۳

 

 

کلمات کلیدی: موسیقی درمانی، اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، اختلال رشدی.

ارجاع به مقاله
[1]
یزدان پناه پ. و تربتي س., “تعیین تاثیر موسیقی درمانی(MT) بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۴ تا ۵ سال با اختلال رشدی(مطالعه موردی)”, Tavan, ج 2, ش 1, فوریه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 51

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده