اثربخشی آموزش مهارت¬های اجتماعی بر نظریه ذهن در کودکان با اختلال یادگیری

  • فاطمه احمدی قزل دشت 1
  • 1 بهزیستی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-02-02

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های اجتماعی بر نظریه ­ذهن در کودکان با اختلال یادگیری خاص با روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری شامل 30  نفر از دانش­آموزان ابتدائی که به مرکز اختلال یادگیری  شهر سمنان در سال 1402-1403 معرفی گردیده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمايشي و گواه همتا سازی گردید. ابزار گردآوری داده­ها  در این پژوهش شامل آزمون نظریه­ ذهن بارون_کوهن ( 2001)، مقياس هوش وكسلركودكان تجديد­نظر ­شده (1949)، درجه­بندي دانش­آموزان(تشخيص اوليه كودكان داراي اختلالات يادگيري) مايكل باست (1971) بود. برنامه آموزشی در این پژوهش بصورت 12 جلسه 2 ساعته بود که براساس محتواي برنامه آموزشي مهارت­هاي اجتماعي با گروه آزمایش انجام شد. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته­ها نشان داد که اثر بخشی آموزش مهارت­های اجتماعی بر نظریه ­ذهن کودکان مبتلا به اختلال­ یادگیری ­خاص در سطح 05/0 معنادار هستند. یافته­های این پژوهش، دلالت بر این دارند که آموزش مهارت­های اجتماعی سبب بهبود عملکرد  نظریه ذهن در دانش­آموزان با اختلال یادگیری خاص می­شود.

کلمات کلیدی: مهارت¬های اجتماعی، نظریه ذهن، اختلال یادگیری خاص

ارجاع به مقاله
[1]
احمدی قزل دشت ف., “اثربخشی آموزش مهارت¬های اجتماعی بر نظریه ذهن در کودکان با اختلال یادگیری”, Tavan, ج 2, ش 1, فوریه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 53