اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کاهش مشکلات روانشناختی و بهبود انعطاف پذیری شناختی مادران دارای کودک مبتلا به ADHD

  • مهرناز جبلی آده 1
  • ساحل آقازاده مقدم 2
  • معصومه محمدتله جردی 3
  • فریده تیموری 4
  • 1 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-01-29

چکیده

مادران دارای کودک مبتلا به   ADHD به دلیل درگیر شدن در رفتارهای تکانشی و مخربگرانه، درگیر مشکلات روانشناختی بالا می­شوند که انعطاف­پذیری شناختی شناختی آنها را با مشکل مواجه می­کند که نیازمند مداخلات روان­شناختی هستند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کاهش مشکلات روانشناختی و بهبود انعطاف پذیری شناختی مادران دارای کودک مبتلا به ADHD انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر روش گرداوری داده ها از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 30 نفر از مادران دارای کودک مبتلا به   ADHDمراجعه کننده به مرکز پیشگامان امید ارومیه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده در 2 گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گنجانده شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه در معرض مداخله درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس قرار گرفتند و برای گروه کنترل هیچ آموزشی ارائه نگردید. شرکت کنندگان قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه مشکلات روانشناختی (DASS-21) و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) را تکمیل نمودند. داده ها با تحلیل واریانس تک متغیره و چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مداخله آ درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش استرس(01/0 >p  )، اضطراب (01/0 >p  ) و افسردگی (05/0 >p  ) و بهبود انعطاف پذیری شناختی (05/0 >p  ) اثربخش بود. در نهایت با توجه به نتایج حاصل شده، می توان گفت درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس یک مداخله موثر و اثربخش در کاهش مشکلات روانشناختی و بهبود انعطاف پذیری شناختی مادران دارای کودک مبتلا به ADHD پیشنهاد می­گردد.

کلمات کلیدی: درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس، مشکلات روانشناختی، انعطاف پذیری شناختی، ADHD

ارجاع به مقاله
[1]
جبلی آده م., آقازاده مقدم س., محمدتله جردی م., و تیموری ف., “اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کاهش مشکلات روانشناختی و بهبود انعطاف پذیری شناختی مادران دارای کودک مبتلا به ADHD”, Tavan, ج 2, ش 1, ژانویه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 52