بررسی نقش پیش بینی کننده حس انسجام و عدم تحمل بلاتکلیفی در پیش بینی نگرانی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه

  • رقیه امان کوکبی 1
  • واحده یوسف پور 2
  • مهرناز جبلی آده 3
  • ساحل آقازاده مقدم 4
  • 1 کارشناسی ارشد روانشناسی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-01-29

چکیده

داشتن کودک با نیازهای ویژه می تواند زمینه ساز مشکلات و ناسازگاریهای روان شناختی و هیجانی در گروه های مختلف، خصوصا مادران این کودکان شود؛ براین اساس پژوهش حاضر با هدف  بررسی نقش پیش بینی کننده حس انسجام و عدم تحمل بلاتکلیفی در پیش بینی نگرانی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه انجام شده است. تعداد 130 نفر از مادران دارای کودک با نیازهای ویژه مراجعه کننده به مرکز توانبخشی و مرکز اتیسم پیشگامان امید شهر ارومیه با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (2004) و حس انسجام آنتونفسکی (1993) و مقیاس نگرانی ایالت پنسیلوانیا (1990) را تکمیل نمودند. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد بین عدم تحمل بلاتکلیفی و نگرانی ( 05/0 > P ) رابطه منفی و بین حس انسجام با نگرانی ( 01/0 > P ) رابطه مثبت وجود داشت. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای پژوهش 26 درصد از واریانس نگرانی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه را پیش بینی نمودند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که عدم تحمل بلاتکلیفی به عنوان یک ویژگی منفی و حس انسجام به عنوان یک ویژگی مثبت در نگرانی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه نقش دارند.

کلمات کلیدی: حس انسجام، عدم تحمل بلاتکلیفی، نگرانی، کودک با نیازهای ویژه

ارجاع به مقاله
[1]
امان کوکبی ر., یوسف پور و., جبلی آده م., و آقازاده مقدم س., “بررسی نقش پیش بینی کننده حس انسجام و عدم تحمل بلاتکلیفی در پیش بینی نگرانی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه”, Tavan, ج 2, ش 1, ژانویه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 29