بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر محتوی کتاب های پایه ی دوم مقطع ابتدایی بر بهبود آسیب های دیکته دانش آموزان

  • مریم مومنی 1
  • 1 آزاد
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-01-29

چکیده

اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی برمحتوای کتاب های درسی پایه ی دوم مقطع ابتدایی بر بهبود آسیب های دیکته دانش آموزان

مریم مومنی[1]، فاطمه معصومی، اسماعیل هونجانی

1 مدیرمرکز جامع سنجش، آموزش،توانبخشی، اداره آموزش وپرورش ، اصفهان، ایران

Mmfs75@yahoo.com

2 درمانگر مرکزآموزشی توانبخشی مشکلات یادگیری، اداره آموزش وپرورش، اصفهان، ایران

Fatemehmasoumi166@gmail.com

3 کارشناس مسئول مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، ایران

Honejani@yahoo.com

 

 

 

 

 

زمینه هدف: اختلال یادگیری خاص به عنوان یک پدیده منحصر  به فرد آموزشی و  شناختی زمینه پژوهش های مختلف و متعددی را بین پژوهشگران به وجود آورده است  که به دنبال کاوش برای پیدا کردن راه حل های کاربردی برای بهبود و اصلاح این ناتوانی هستند زیرا کودکان مبتلا از ضریب هوشی متوسط و بالا تر بر خوردارند ولی در برخی مهارت های تحصیلی و فرایندهای روان شناختی پایه مثل، دقت، تمرکز،ادراک، خواندن، نوشتن، ریاضی موفق نیستند و از ناهماهنگی بین توانمندی ها وسطح عملکرد رنج می برند. لذا این پژوهش با هدف بررسی اثرمداخلات توان بخشی شناختی بر بهبود و اصلاح مشکلات دیکته نویسی  دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با اسپیسفایر نوشتن انجام شده است.

 روش : روش پژوهش حاضر از نظرهدف، کاربردی و از نظر روش، ازنوع کمی و از نظر کنترل متغیرها، بصورت آزمایشی  و در دو  گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بعد از یک ماه انجام شده است. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی معرفی شده به مراکز اختلالات یادگیری خاص درشهر اصفهان در سال 401-402 بوده که 30 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش(15نفر) و گروه کنترل(15نفر) قرارگرفتند. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه مداخلات توانبخشی شناختی را دریافت نموده وگروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. داده ها از طریق آزمون وکسلر نسخه ی چهارم و چک لیست معلم ساخته ی مورد تایید متخصصان جمع آوری و با روش تحلیل مانکوا مورد بررسی قرار گرفت.

 یافته ها : نتایج تحلیل مانکوا نشان داد تمرین های توانبخشی شناختی مبتنی بر محتوای کتاب های درسی مثل تصویر سازی ذهنی، روش فرنالد، حافظه فعال، ، انعطاف پذیری شناختی، تقویت حافظه، ادراک باعث کاهش معنا دار مشکلات دیکته نویسی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بااسپیسفایرنوشتن در مراحل پس آزمون و پیگیری شد(01/0>p).

نتیجه گیری : می توان گفت که توانبخشی شناختی مبتنی بر محتوای کتاب های درسی پایه ی دوم در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص با اسپیسفایر نوشتن با ایجاد جذابیت وتنوع در آموزش اثر بخش بوده است و به دست اندر کاران توصیه می شود از این روش استفاده نمایند.

واژگان کلیدی: توانبخشی شناختی، اختلال یادگیری خاص، اسپیسفایر نوشتن، کتاب های

 

1مریم مومنی، مسئول مرکز جامع توانبخشی ، اصفهان، رباط سوم، خ معرفت، خ حکمت، نبش کوچه برنا3. 34312039

 09132714921

 

کلمات کلیدی: توانبخشی شناختی، اختلال یادگیری خاص، اسپیسفایر نوشتن، کتاب های درسی پایه ی دوم

ارجاع به مقاله
[1]
مومنی م., “بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر محتوی کتاب های پایه ی دوم مقطع ابتدایی بر بهبود آسیب های دیکته دانش آموزان”, Tavan, ج 2, ش 1, ژانویه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 39