اثر معنویت درمانی بر کاهش ولع مصرف در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد

  • غزل پناهی صائب 1
  • سید سلمان علوی 2
  • حسین قرائتی ستوده 3
  • 1 نویسنده مقاله
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-02-02

چکیده

زمینه و هدف: معنویت درمانی  در بهبود کیفیت زندگی، کاهش عوارض ناشی از اعتیاد  و  از همه مهم تر در کاهش ولع مصرف مواد در معتادان  نقش موثری دارد. لذا مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر  معنویت درمانی به روش گروهی  بر کاهش ولع در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد انجام  شده است.

روش: اين مطالعه يك  کارآزمایی بالینی بود  که بر روي معتادان مواد مخدر كه در فاز بهبود قرار داشتند  به شكل جلسات آموزشی-درمانی  در زمینه اعتیاد و درمان آن انجام شد.ابتدا به تعداد 60 نفر از معتادانی که در مرحله بهبود قرار داشتند نمونه ای  انتخاب شدند، سپس بصورت تصادفی در 2 گروه معنویت درمانی  و گروه کنترل  قرار داده شدند .متغيرهاي مورد بررسي شامل متغیرهای اطلاعات دموگرافیک و  اطلاعات پرسشنامه سنجش ولع مصرف لحظه ای مواد (DDQ) بود.  براي تحليل داده ها از آزمونهای توصیفی و تحلیلی  استفاده شد.

یافته‌ها: بر اساس تحلیل رگرسیون لجستیک (Logistic Regression)، نتایج نشان داد معنویت درمانی با توجه به کنترل متغیرهای زمینه ای مانند سن، وضعیت تاهل(مجرد نسبت به متاهل)، وضعیت تحصیلی، مدت زمان استفاده از مواد، روزهای بستری در کمپ، وضعیت شغلی(بیکار نسبت به شاغل)، میزان درآمدو  وضعیت زیستی معتاد،  احتمال ولع مصرف مواد  را کاهش می دهد .(OR=0.66.P-value<0.05,CI=0.93-0.99)

نتیجه گیری: نتایج مطالعه مبین این بود که درمانهای گروهی از جمله معنویت درمانی در گروه مداخله بر ابعاد مختلف درمان اعتیاد مانند کاهش ولع مصرف مواد  تاثیرگذار است .

 کلمات کليدي:معنویت درمانی، ولع مصرف مواد، اختلال سوء مصرف مواد.

کلمات کلیدی: معنویت درمانی، ولع مصرف مواد، اختلال س، اختلال سوء مصرف مواد., ء مصرف م

ارجاع به مقاله
[1]
پناهی صائب غ., علوی س. س., و قرائتی ستوده ح., “اثر معنویت درمانی بر کاهش ولع مصرف در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد”, Tavan, ج 2, ش 1, فوریه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 82