اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌محور بر انزوای اجتماعی سالمندان ساکن در مراکز سالمندان

  • فاطمه گوهری 1
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاورۀ توانبخشی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-01-03

چکیده

 

زمینه و هدف: با توجه به این موضوع که روند رشد تکنولوژی و استفاده از آن در همۀ زمینه‌ها در جهان سرعت زیادی را می‌پیماید و همچنین استفاده از آن به حل مسائل کمک ویژه‌ای کرده تا از مسیر بهتر با زمان بهینه به راه‌حل برسیم، استفاده از آن در درمان‌ها و پژوهش‌های علمی نیازی مبرم است. از طرفی جمعیت سالمندان در سراسر جهان هم دارای میزان رشد سریع و قابل‌توجهی است، بنابراین سعی و تلاش در حل مشکلات آن‌ها به‌خصوص مشکلات روانی ایشان امری ضروری می‌باشد. از طرفی سالمندانی که ساکن در مراکز سالمندان هستند، شرایط خاصی از زندگی کردن را دارا هستند که موجب آن می‌شود که بسیاری از آن‌ها دچار انزوای اجتماعی[1] باشند. لذا این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌محور بر انزوای اجتماعی سالمندان ساکن در مراکز سالمندان انجام شده‌است.

روش: پژوهش حاضر اهداف کاربردی را دنبال کرده و از روش نیمه‌آزمایشی با الگوی پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده کرده‌است. در این پژوهش جامعۀ آماری شامل سالمندان ساکن در مراکز سالمندان شهر‌های اردبیل و کرمان در سال 1402 بوده‌است. 30 سالمند دارای انزوای اجتماعی با متد نمونه‌گیری دردسترس به‌عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت غیرمتقربه و تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) پخش شدند. سالمندان شرکت‌کننده در این پژوهش به پرسشنامۀ انزوای اجتماعی چلپی و امیرکافی[1] (1383) پاسخ داده‌اند. انتخاب تعداد و زمان جلسات توانبخشی شناختی رایانه‌محور با توجه به شرایط موجود بصورت 12 جلسه ی 45 دقیقه‌ای و سه بار در هفته برای گروه آزمایش انتخاب و اجرا شد. یک هفته پس از اتمام جلسات با گروه آزمایش، پرسشنامۀ انزوای اجتماعی هم برای گروه آزمایش و هم برای گروه گواه یکبار دیگر تکمیل شد. پس از جمع آوری پرسشنامه‌های تکمیل شده ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون، داه‌ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون t مستقل تحت نرم‌افزار SPSS26 بررسی و تحلیل شدند.

یافته‌ها: برآیند‌ها و نتایج پژوهش دردسترس نشان داد که توانبخشی شناختی رایانه‌محور اثر مثبتی بر بهبود انزوای اجتماعی سالمندان داشته‌ است (P>0.001).

نتیجه گیری:  بنابراین مشاوران، روانشناسان و درمانگران می‌توانند از توانبخشی شناختی رایانه‌محور در مراکز سالمندان برای سالمندان دارای انزوای اجتماعی استفاده کنند و به بهبود این سالمندان کمک ویژه‌ای کنند.

کلمات کليدي: توانبخشی شناختی، رایانه‌محور، سالمند، مراکز سالمندان، انزوای اجتماعی.

 

[1] -Social Isolation

کلمات کلیدی: توانبخشی شناختی، رایانه‌محور، سالمند، مراکز سالمندان، انزوای اجتماعی

ارجاع به مقاله
[1]
گوهری ف., “اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌محور بر انزوای اجتماعی سالمندان ساکن در مراکز سالمندان”, Tavan, ج 2, ش 1, ژانویه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 55