رابطه اعتیاد به فضای مجازی با تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی در زوجین شهر همدان

  • نازنین یوسف 1
  • مریم روشن 2
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
  • 2 استادیار گروه علمی روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-01-29

چکیده

رابطه اعتیاد به فضای مجازی با تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی در زوجین شهر همدان

 

نازنین یوسف

(نویسنده مسئول)کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

Yousefnazanin84@gmail.com

09121721892

 

مریم روشن

استادیار گروه علمی روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

m.r.roshan1974@gmail.com

 

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی در زوجین شهر همدان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود.

روش تحقیق: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر همدان در سال 1402 بود که حدودا شامل 650 نفر بودند. از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و باتوجه به جدول مورگان تعداد 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و کسانی که داوطلب به شرکت در پژوهش بودند به پرسشنامه های اعتیاد به فضای مجازی، تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده­ها با روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و نرم‌افزار SPSS-24 انجام شد.

یافته ها: یافته ها نشان داد که اعتیاد به فضای مجازی با تعارض زناشویی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین اعتیاد به فضای مجازی با سازگاری اجتماعی رابطه منفی و معناداری دارد.

نتیجه گیری: در نتیجه مشاوران خانواده و زوج درمانگران میتوانند برای حل مشکلات اعتیاد به فضای مجازی زوجین به میزان تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی آنها توجه کنند.

 

کلمات کلیدی: اعتیاد به فضای مجازی، تعارض زناشویی، سازگاری اجتماعی

کلمات کلیدی: اعتیاد به فضای مجازی، تعارض زناشویی، سازگاری اجتماعی

ارجاع به مقاله
[1]
یوسف ن. و روشن م., “رابطه اعتیاد به فضای مجازی با تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی در زوجین شهر همدان”, Tavan, ج 2, ش 1, ژانویه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 48