اثربخشی بازتوانی مغزی بر عملکرد حافظه بیماران اسکیز‏وفرنیا

  • حسین داوودی 1
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-01-02

چکیده

این پژوهش باهدف مطالعه اثر بخشی بازتوانی مغزی بر عملکرد حافظه بیماران اسکیز‏وفرنیا صورت پذیرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون و گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلال اسکیزو‏فرنیا در مرکز نگهداری بیماری‏های مزمن روانی طلوع مشتمل بر31 نفردر سال 1398بود که با استفاده از روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفره آزمایش و گواه گمارده شدند. از پرسشنامه حافظه وکسلر در پیش‏آزمون و پس‎آزمون برای جمع‎آوری اطلاعات استفاده شد. بازتوانی مغزی بر روی گروه آزمایش بصورت فردی هفته‎ای 2 بار در 16 جلسه‏ی 40 دقیقه‏ای اجرا شد. یافته‎ها‌ی حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیره بر روی نمرات پیش از بازتوانی و پس از بازتوانی نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش‏آزمون بین دو گروه آزمایش و گواه در متغیر‎های حافظه بصری، تمرکز/ توجه، حافظه عمومی و یاد‏آوری تأخیری تفاوت معنی‎داری وجود دارد و در متغیر حافظه کلامی تفاوت معنی‏دار وجود ندارد. با توجه به یافته‎های حاصل از پژوهش می‏توان بیان داشت که باز‎توانی مغزی باعث افزایش عملکرد حافظه بیماران اسکیزو‎فرنیا می‎گردد

کلمات کلیدی: اسکیزو فرنیا، بازتوانی مغزی، عملکرد حافظه

ارجاع به مقاله
[1]
داوودی ح., “اثربخشی بازتوانی مغزی بر عملکرد حافظه بیماران اسکیز‏وفرنیا”, Tavan, ج 2, ش 1, ژانویه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 17