واکاوی ادراک تجربه زیسته مراقبین بیماراسکیزوفرنی

  • حسین داوودی 1
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-01-02

چکیده

پژوهش حاضر با بررسی ادراک تجربه زیسته خانواده هایی که بیمار اسکیزوفرنی دارند انجام شد. این  پژوهش از نوع کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام گردید و جامعه مورد پژوهش مراقبان بیمار اسکیزوفرنی شهرستان خمین بودند. نتایج پژوهش به روش مصاحبه و با استفاده از روش هفت مرحله ای کلایزی مورد بررسی قرار گرفت. از نتایج پژوهش 12 مضمون اصلی بدست آمد که هر کدام از این مضامین اصلی خود دارای چندین مضمون فرعی بودند. مضامین اصلی شامل مشکلات مالی و بیکاری، مشکلات جسمانی مراقبین، مشکلات روانی مراقبین، نشانه های رفتاری بیمار، نشانه های روانشناختی بیمار، محدودیتهای اجتماعی، تاب آوری مراقبین، مشکلات عاطفی مراقبین، عدم حمایت، مهاجرت و اعتیاد می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده لزوم حمایت مالی و اجتماعی و همچنین آموزش روانی مراقبین و خانواده ها پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی: اسکیزوفرنی، مراقبت، تجربه زیسته

ارجاع به مقاله
[1]
داوودی ح., “واکاوی ادراک تجربه زیسته مراقبین بیماراسکیزوفرنی”, Tavan, ج 2, ش 1, ژانویه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 28