مکانیزم های دفاعی، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی و احساس تنهایی در افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون و افراد عادی: یک مطالعه پس رویدادی

  • محسن گل محمدیان 1
  • 1 عضو هیات علمی دانشگاه رازی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-02-26

چکیده

زمینه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه مکانیزم­های دفاعی، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی و احساس تنهایی در افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد و افراد عادی شهر کرمانشاه بود

روش: روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری شامل دو گروه افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، گروه دوم افراد عادی که از بستگان افراد مبتلا به اعتیاد گروه اول در سال 1401 بودند. نمونه­ای به تعداد 120 نفر (60 نفر از افراد (مرد) تحت درمان با متادون و 60 نفر از افراد عادی و ابزارها ی پژوهش شامل پرسشنامه‏ مکارنیزم­های دفاعی اندروز و همکاران (1994)، حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986)، صمیمت زناشویی واکر و تامسون (1983) و احساس تنهایی راسل (1980) بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص‏های آماری توصیفی  و آماری استنباطی آزمون تحليل واريانس چند متغيره یا مانوا استفاده شد.

یافته‌ها، نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون و افراد عادی در مکانیزم­های دفاعی، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی و احساس تنهایی تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین مکانیزم دفاعی رشدیافته، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی افراد تحت درمان با متادون از افراد عادی پایین­تر و میانگین مکانیزم­های دفاعی رشدنایافته، روان­رنجور و احساس تنهایی، بالاتر از افراد عادی به دست آمد.

نتیجه گیری، از آنجاکه افراد مبتلا به اعتیاد از جایگاه اجتماعی مطلوبی بر خوردار نیستند و همین انزوا و احساس تنهایی بالا، عدم پذیرش از طرف اعضای خانواده، دوستان و اجتماع، می­تواند احتمال عود به مصرف و همچنین بدتر شدن شرایط مصرف را در آنان بیشتر کند.

کلمات کلیدی: مکانیزم¬های دفاعی، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی، احساس تنهایی، اعتیاد.

ارجاع به مقاله
[1]
گل محمدیان م., “مکانیزم های دفاعی، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی و احساس تنهایی در افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون و افراد عادی: یک مطالعه پس رویدادی”, Tavan, ج 2, ش 1, فوریه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 190