بررسی نگرش سالمندان شهر تهران نسبت به دریافت خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی

  • یداله ابوالفتحی ممتاز 1
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-12-30

چکیده

زمینه و هدف:به دنبال افزایش جمعیت سالمندی و افزایش شیوع مشکلات سلامت روان در سالمندان، نیاز به خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به این گروه افزایش خواهد یافت . مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش سالمندان شهر تهران نسبت به دریافت خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی در شهر تهران انجام شد.

روش:مطالعه مقطعی حاضر با کد اخلاقی IR.USWR.REC.1397.110بر روی 200 نفر از سالمندان شهر تهران که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. از پرسشنامه ATSPPH-SF جهت ارزیابیمیزان نگرش سالمندان نسبت به دریافت خدمات مشاوره‌ایو روانشناختی استفاده شد.از آمار توصیفی و استنباطی به وسیله SPSS نسخه 23 استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین سنی مشارکت کنندگان 66.68 با انحراف معیار 5.52 بود. حدود 63% از شرکت کنندگان مرد و 62.5% از آنان متاهل بودند. در حالی که 7% از شرکت کنندگان هیچ تحصیلاتی نداشتند حدود 40% تحصیلات راهنمایی ودبیرستان را داشتند. از نظر وضعیت شغلی ،  37% از شرکت کنندگان بازنشسته بودند.

میانگین نگرش به دریافت خدمات مشاوره و روانشناختی 17.45 با انحراف 5.89 بدست آمد. بیش از 30% از شرکت کنندگان در پژوهش نمره کمتر از 15 را داشتند که نشان می دهد در جمعیت سالمندی نگرش نسب به خدمات روانشناختی پایین است.نتایج آزمون t نشان داد که تفاوتی معنی داری بین زنان و مردان در میزان تمایل به دریافت خدمات روانشناختی وجود نداشت.نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان داد که انگ های اجتماعی در جامعه نسبت به خدمات روانشناختی به طور معنی داری باعث کاهش نگرش نسبت به دریافت خدمات روانشناختی بود.

نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن سطح نگرش سالمندان نسبت به دریافت خدمات مشاوره ای و روانشناختی ، پیشنهاد می شود اقدامات لازم جهت تشویق سالمندان برای دریافت خدمات روانشناختی انجام شود و همچنین اقداماتی جهت کاهش انگ های اجتماعی در این زمینه صورت بگیرد.

کلمات کلیدی: خدمات مشاوره‌ای ، خدمات روانشناختی، نگرش ، سالمندان ، تهران

ارجاع به مقاله
[1]
ابوالفتحی ممتاز ی., “بررسی نگرش سالمندان شهر تهران نسبت به دریافت خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی”, Tavan, ج 2, ش 1, دسامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 29