بررسی وضعیت روانشناختی زنان سالمند در دوران همه‌گیری کووید-19

  • یداله ابوالفتحی ممتاز 1
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-12-30

چکیده

زمینه و هدف: زنان سالمند از گروه‌های آسیب‌پذیری به شمار می‌روند که با همه‌گیری کووید-19 با چالش‌های فردی و اجتماعی بیشتری نسبت به سایر گروه‌های اجتماعی روبرو شدند . به همین دلیل این مطالعه با هدف بررسی وضعیت روانشناختی و احساسات تجربه شده زنان سالمند انجام شد.

روش: مطالعه حاضر بخشی از یک پیمایش ملی آنلاین با کدIR.USWR,REC.1400.145  است که در میان شهروندان 31 استان ایران انجام شد. اثرات روانشناختی کرونا توسط فهرست بازبینی معتبر ارزیابی احساسات رینولد و همکاران (2008)، که شامل 15 احساس بود ارزیابی شد. جهت تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد.

یافتهها: شرکت کنندگان مطالعه حاضر 682 نفر از زنان سالمند با میانگین سنی 6.59 ±‌2/68 و محدوده سنی 60-97 سال بودند. بیشترین احساس تجربه شده در زنان سالمند به ترتیب مربوط به احساس دلتنگی(38%)، تنهایی (34.6%)، احساس نگرانی(29.8%)، ترس(27.1%)، غمگینی (25.1%)، ناراحتی (24.9%) و کلافگی (21.3%) و کمترین احساس تجربه شده زنان سالمند به ترتیب مربوط به شادی(0.9%)، راحتی و آسایش(1.6%) و احساس گناه (1.6%) بود. همچنین وضعیت احساسات تجربه شده زنان سالمند به تفکیک ابتلا به بیمارهای پرفشاری خون، دیابت و ابتلا به بیماری‌های دیگر و وضعیت حرکتی تفاوت معنادار مشاهده شد.

نتیجهگیری: بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر، در مواجهه با بلایای طبیعی همچون همه‌گیری ویروسی، زن بودن و سالمند بودن، افراد را بیشتر در معرض تجربه احساسات منفی و در نتیجه مشکلات روانشناختی مانند افسردگی و خودکشی می تواند قرار دهد. بنابراین، طبق یافته‌های این مطالعه می‌توان چنین نتیجه گرفت که

 زنان سالمند نیازمند توجه بیشتری به مداخلات مختص این گروه و توانبخشی روانشناختی در دوران پسا-کرونا و سایر حوادث و بلایای طبیعی می باشند و برای رفع این مشکل، پژوهش‌های بیشتری طراحی شود.    

کلمات کلیدی: سلامت روان، دلتنگی، تنهایی، سالمند، زنان، کووید ـ 19

ارجاع به مقاله
[1]
ابوالفتحی ممتاز ی., “بررسی وضعیت روانشناختی زنان سالمند در دوران همه‌گیری کووید-19”, Tavan, ج 2, ش 1, دسامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 52