بررسی وضعیت روان شناختی افراد بالای 10 سال جامعه ایرانی در دوران همه گیری کرونا در سال 1400

  • یداله ابوالفتحی ممتاز 1
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-12-30

چکیده

زمینه و هدف: حوادث در ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان، هر ساله منجر به مرگ و میر و آسیب های جسمی و روانی می شود. این حوادث از جمله همه گیری بیماری های ویروسی می توانند تاثیرات عمیقی بر سلامت روان انسان و جامعه داشته باشد و موجب افت کارکرد بسیاری از انسان‏ها شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات روان شناختی کرونا بر روی شهروندان ایرانی صورت گرفته است.

روش: مطالعه حاضر بخشی از یک پیمایش ملی آنلاین با کدIR.USWR,REC.1400.145  است که در میان شهروندان 31 استان ایران انجام شد. اثرات روان شناختی کرونا توسط چک لیست معتبر ارزیابی احساسات رینولد و همکاران (2008)، که شامل 15 احساس بود ارزیابی شد. جهت تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS استفاده شد.

یافته‌ها: در این مطالعه 1735 نفر از افراد جامعه با میانگین سنی 34.64 با انحراف معیار 11.85 و محدوده سنی 88-10 سال شرکت کردند. حدود 77 درصد شرکت کنندگان زن و بیشتر افراد شرکت کننده متاهل بودند. در میان افراد شرکت کننده تحصیلات لیسانس با 38 درصد بیشترین فراوانی را داشت. کلافگی با 44 درصد بیشترین احساس تجربه شده در بین افراد بود و پس از آن دلتنگی با 40.6 درصد در رتبه دوم قرار دارد. پس از آن احساسات تجربه شده در بین شرکت کنندگان به ترتیب نگرانی، عبصی بودن، ترس، غمگینی، ناراحتی، بی قراری، تنهایی، خشم و درماندگی بود . آزمون کای اسکوئر نشان داد که زنان در همه گیری کرونا به طور معنی داری در تمام احساسات منفی مانند ترس ) p = 0.001, Χ²=14.45 ( و دلتنگی ) p = 0.001, Χ²=20.04 ( و ناراحتی ) p = 0.001, Χ²=12.12 ( را بیشتر از مردان تجربه کردند. مردان در مقایسه با زنان احساس شادی بالاتری داشتند هرچند این تفاوت معنادار نبود.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، گروه زنان بیشتر در معرض اثرات روانی ناشی از حوادث و بلایا مانند همه گیری های ویروسی هستند و باید در بحران ها بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و مداخلات و توانبخشی های روان شناختی لازم جهت حفظ سلامت روان آنان به موقع صورت بگیرد.

کلمات کلیدی: وضعیت روان شناختی ، جامعه ایرانی ، کرونا ، شادی ، کلافگی

ارجاع به مقاله
[1]
ابوالفتحی ممتاز ی., “بررسی وضعیت روان شناختی افراد بالای 10 سال جامعه ایرانی در دوران همه گیری کرونا در سال 1400”, Tavan, ج 2, ش 1, دسامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 23