مقایسه معلمان زن فعال و غیرفعال در تصویر بدن و استرس نقش جنسیتی: مطالعه ناحیه 2 شهر یزد

  • فریده سادات سجادی پور 1
  • فاطمه یاوری 2
  • 1 مربی گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور
  • 2 مربی گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-12-10

چکیده

زمینه و هدف: کاهش فعالیت‌های بدنی با بیماری‌های جسمی، اختلالات روانی و کیفیت زندگی مرتبط است و این موضوع در مشاغل کم تحرک از جمله مشاغل آموزشی مانند تدریس اهمیت بیشتری دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر مقایسه استرس نقش جنسیتی زنان، تصویر بدنی معلمان فعال و غیرفعال ناحیه 2 یزد بود.

روش تحقیق: روش انجام این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. از نظر هدف، کاربردی؛ و از نظر اجرا، یک مطالعه مقطعی- توصیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن ناحیه 2 یزد (300 نفر) بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و کرجسی 169 نفر بود. روش نمونه گیری در دسترس بود.

ابزار گردآوری داده های تحقیق، فرم کوتاه پرسشنامه بین‌المللی فعالیت فیزیکی سازمان جهانی بهداشت، پرسشنامه استاندارد نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ) کش و همکاران (1985)، و پرسشنامه استرس نقش جنسیتی گیلیسپی و ایسلر (1992) بودند. داده های پژوهش با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بر اساس آزمون t مستقل، نتایج نشان داد که میزان «استرس نقش جنسیتی زن» در معلمان فعال به طور معناداری کمتر از معلمان غیرفعال است (05/0p<). همچنین میزان «تصویر بدن» در معلمان فعال به طور معنی‌داری کمتر از معلمان غیرفعال است (05/0p>).

نتیجه گیری: بنابراین فعالیت‌های بدنی بر تصویر بدنی و استرس نقش جنسیتی معلمان تأثیر دارد، لذا لازم است به فعالیت بدنی در بین معلمان توجه بیشتری شود و برای بهبود آن برنامه ریزی شود.

کلمات کلیدی: فعالیت بدنی، استرس نقش جنسیتی زنان، تصویر بدن، معلمان زن.

ارجاع به مقاله
[1]
سجادی پور ف. س. و یاوری ف., “مقایسه معلمان زن فعال و غیرفعال در تصویر بدن و استرس نقش جنسیتی: مطالعه ناحیه 2 شهر یزد”, Tavan, ج 2, ش 1, دسامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 20