اثربخشی درمان شناختی رفتاری گربه مقابلهگر بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا

  • پرنیان پورشاد 1
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-11-27

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری گربه مقابله گر بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان پسر 7 تا 11 ساله با اختلال اتیسم مراجعه کننده به مراکز درمانی و توانبخشی دید برتر و رهیاب شهر تهران در شش ماهه اول سال 1400 بود. از بین آن‌ها 26 نفر به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. افراد گروه آزمایش، به مدت 16 جلسه 60 دقیقهای (هر هفته 2 جلسه)، مداخله درمانی شناختی رفتاری گربه مقابله گر را دریافت کردند؛ گروه کنترل 2 ماه در لیست انتظار قرار گرفت. ابزار سنجش شامل پرسشنامه نظریه ذهن استیممن (1999)، بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تکمتغیره و چندمتغیره تحلیل شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که درمان شناختی رفتاری گربه مقابله گر بر بهبود نظریه ذهن و مؤلفه های آن شامل؛ نظریه ذهن مقدماتی، اظهار اولیه یك نظریه ذهن واقعی و جنبه های پیشرفتهتر نظریه ذهن، اثربخشی معناداری داشت (001/0>P). باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان گفت که برنامه درمانی گربه مقابله گر ضمن تأکید بر عاملهای پردازش اطلاعات شناختی و به چالش کشیدن افکار، توانایی بیان افکار و مقاصد بدون اضطراب و هراس اجتماعی در قالب روابط بین فردی فرد را نیز فراهم میکند، که مجموع این عوامل میتواند بر ارتقاء نظریه ذهن در کودکان اتیسم، مؤثر باشد.

کلمات کلیدی: درمان شناختی رفتاری گربه مقابله گر، نظریه ذهن، اتیسم، کودکان.

ارجاع به مقاله
[1]
پورشاد پ., “اثربخشی درمان شناختی رفتاری گربه مقابلهگر بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا”, Tavan, ج 2, ش 1, نوامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 64