اثر تحریک تشدید شده مغز با جریان الکتریکی مستقیم فرا جمجه ای (tDCS) هر دو طرف قشر پیش پیشانی پشتی جانبی (DLPFC) در کاهش ولع بیماران با اختلال مصرف مواد افیونی (هروئین)

  • سعید ایمانی 1
  • 1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-11-27

چکیده

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف اثر تحریک تشدید شده مغز با جریان الکتریکی مستقیم فرا جمجه ای (tDCS) هر دو طرف قشر پیش پیشانی پشتی جانبی (DLPFC) در کاهش ولع بیماران با اختلال مصرف مواد افیونی انجام شد.

روش: در پژوهش حاضر یک طرح نیمه آزمایشی بر روی 30 نفر از افرادی که داوطلبانه در کمپ بهاران شهید محلاتی اجرا شد . این افراد در زمان اجرای این طرح دوره سم زدایی را به اتمام رسانده بودند و برای مشکلات ولع مصرف و یادگیری کار جهت بازگشت به اجتماع در این مکان حضور داشتند. تعداد 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه به روش نمونه در دسترس و هدفمند جایگزین شدند.

گروه آزمایش به مدت 5 روز متوالی، هر روز 2 بار و هر بار به مدت 20 دقیقه؛ با استراحتی 20 دقیقه ای بین دو تحریک؛  تحریک الکتریکی مغز (tDCS) را با شدت 2 میلی آمپر بر روی ناحیه پیش پیشانی پشتی جانبی(DLPFC، آند f3 و کاتد f4 ) دریافت کردند. گروه گواه همین پروتکل را با تحریک ساختگی دریافت کردند. هر دو گروه پرسشنامه ولع مصرف فرانکن را یک بار قبل و یک بار بعد از 10 جلسه، و یک بار 3 ماه بعد از پایان درمان به منظور بررسی ماندگاری در درمان  تکمیل نمودند. داده ها به کمک روش های آماری  tمستقل، خی دو و تحلیل واریانس آمیخته با اندازه گیری مکرر و با نرم افزار  SPSS 26مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج نشان داد تحریک الکتریکی تشدید شده با جریان مستقیم بر کاهش ولع مصرف مواد مؤثر است اما نتایج درباره پایداری درمان معنادار گزارش نشده است.

نتیجه گیری: به نظر می رسد از tDCS می توان به عنوان ابزاری جهت کاهش ولع مصرف بهره برد اما استفاده از آن به عنوان یک درمان مستقل و پایدار هنوز محل بحث باقی مانده است.

کلمات کلیدی: اختلال مصرف مواد افیونی، درمان تحریک تشدید شده مغز با جریان الکتریکی مستقیم، ولع مصرف

ارجاع به مقاله
[1]
ایمانی س., “اثر تحریک تشدید شده مغز با جریان الکتریکی مستقیم فرا جمجه ای (tDCS) هر دو طرف قشر پیش پیشانی پشتی جانبی (DLPFC) در کاهش ولع بیماران با اختلال مصرف مواد افیونی (هروئین)”, Tavan, ج 2, ش 1, نوامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 14