تأثیر بازی درمانی بر میزان توجه، تمرکز و حافظه فعال در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه

  • منیژه حسنی پورفلاح بهدانی 1
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-12-12

چکیده

زمینه و هدف: اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه یکی از اختلالات شایع روانپزشکی در میان کودکان می باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی بر میزان توجه، تمرکز و حافظه فعال در کودکان مبتلا به بیش فعالی/ نقص توجه انجام شد.

مواد و روش­ها: این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی با پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري بود. جامعه آماري، در برگيرنده تمامی کودکان مبتلا به بیش فعالی / نقص توجه در شهر رشت بود. نمونه پژوهش 40 کودک مبتلا به بیش فعالی / نقص توجه بود که به طور تصادفي در گروه آزمايش و کنترل جایگزین شدند (20 نفر در هر گروه) و مقیاس عملکرد پیوسته و مقیاس حافظه فعال را تکمیل کردند. بازی درمانی طی 8 جلسه در گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل هيچ آموزشی را دريافت ننمود. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و از طریق نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند.

یافته ها: نتايج نشان داد که میانگین نمرات توجه، تمرکز و حافظه فعال پس از بازی درمانی در گروه­هاي آزمايش و کنترل تفاوت معناداري داشته است (01/0P<) و اين تفاوت در مرحله پيگيری نیز حفظ گردید (01/0P<). به عبارت دیگر، بازی درمانی منجر به بهبود میانگین نمرات توجه و تمرکز و افزایش میانگین نمرات حافظه فعال در آزمودنی­های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد.

نتیجه گیری: بازی درمانی بر توجه، تمرکز و حافظه فعال اثرگذار است. بنابراین پیشنهاد می­گردد که این مداخله در کودکان مبتلا به بیش فعالی / نقص توجه به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی: بازی درمانی، توجه، تمرکز، حافظه فعال، بیش فعالی / نقص توجه

ارجاع به مقاله
[1]
حسنی پورفلاح بهدانی م., “تأثیر بازی درمانی بر میزان توجه، تمرکز و حافظه فعال در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه”, Tavan, ج 2, ش 1, دسامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 195