اثربخشی تلفیق مداخله آموزش مستقیم با خودپرسشگری بر درک مطلب دانش‌آموزان پسر پایة سوم ابتدائی دارای اختلال یادگیری خواندن

  • زهرا فنائی 1
  • ابوالقاسم یعقوبی 2
  • 1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-11-27

چکیده

زمینه و هدف: اهمیت درک مطلب در مدرسه و حتی در طول زندگی را نمی‌توان نادیده گرفت. هر چه دانش‌آموزان به سطوح بالاتری می‌روند، انتظار دارند که محتوای بیشتری را بخوانند و درک کنند. هنگامی که نیاز به درک مطلب افزایش می‌یابد، فاصله موفقیت بین خوانندگان ماهر و غیرماهر به تدریج بیشتر می‌شود و نیاز به آموزش و یادگیری مهارت های درک مطلب بیشتر احساس می شود. هدف مطالعه حاضر اثربخشی ترکیب دو روش آموزش مستقیم و خودپرسشگری، بر مهارت‌های درک مطلب دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری بود. روش تحقیق:  این مطالعه از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر پایة سوم ابتدائی مراجعه کننده به مراکز اختلال یادگیری  استان همدان در سال تحصیلی 1401-1400بود. از جامعه‌ی مذکور، با روش تصادفی ساده 30 دانش‌آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 12 جلسه و هر هفته 3 جلسه تحت مداخله‌ی آموزش مستقیم و مهارت های خودپرسشگری قرار گرفت. برای سنجش مهارت های درک مطلب، از خرده مقیاسهای درک متن و درک کلمه آزمون نارساخوانی نما (کرمی نوری و مرادی، 1384) استفاده شد. داده های بدست آمده توسط نرم افزار 27 SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی با  استفاده از روش های آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کواریانس پردازش گرديد. یافته ها:  نتایج نشان داد که تأثیر مداخله‌ی ترکیب هر دو روش بر مهارت‌های درک مطلب دانش‌آموزان، معنی‌دار می‌باشد (α < 0/05). این مطالعه همچنین نشان داد که دانش‌آموزان به جای پرسش‌های استنباطی و ارزشیابی، تمایل بیشتری به استفاده از سؤالات تحت اللفظی در هنگام سؤال از خود دارند. نتیجه گیری:  بنابر نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود از مداخله‌ی تلفیق آموزش مستقیم با خودپرسشگری به منظور افزایش مهارت‌های درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن استفاده گردد.

کلمات کلیدی: آموزش مستقیم، اختلال یادگیری خواندن، خودپرسشگری، درک مطلب.

کلمات کلیدی: آموزش مستقیم، اختلال یادگیری خواندن، خودپرسشگری، درک مطلب

ارجاع به مقاله
[1]
فنائی ز. و یعقوبی ا., “اثربخشی تلفیق مداخله آموزش مستقیم با خودپرسشگری بر درک مطلب دانش‌آموزان پسر پایة سوم ابتدائی دارای اختلال یادگیری خواندن”, Tavan, ج 2, ش 1, نوامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 40