بررسی تاثیر بازی لیوان چینی بر مهارتهای حرکتی ظریف در کودکان بیش فعال

  • عاطفه پایدار 1
  • محمدرضا صادقیان شاهی 2
  • سعید عابدین زاده ماسوله 3
  • 1 دانشجوی ارشد
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-10-16

چکیده

زمینه وهدف: رشد مهارتهای حرکتی از اهمیت خاصی برخوردار است که همه کودکان باید بصورت مطلوب از آن بهره مند شوند تا بتوانند به نحو شایسته ای کنترل مناسب بر محیط زندگی خود داشته باشند و از آنجا که بازی  نقش مهمی را در آموزش کودکان بیش فعال و کمک به بهبود اختلال بیش فعالی دارد، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بازی لیوان چینی بر مهارت های حرکتی ظریف در کودکان بیش فعال انجام گردید.

روش کار: در این پژوهش که از نوع مطالعات نیمه تجربی و بصورت پیش آزمون – پس آزمون متشکل از دو گروه آزمایش / کنترل  بود. با استفاده مقیاس کانرز والدین30کودک مبتلا به ADHD با میانگین ( سن 7 ±73/6 سال )شرکت داشتند که بصورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابتدا برای هردوگروه پیش آزمون  تبحر حرکتی برونیکز –اوزرتسکی برای اندازه گیری مهارتهای ظریف ، انجام پذیرفت . سپس 12 جلسه 45 دقیقه ای آموزش بازی لیوان چینی  برای گروه آزمایش اجرا شد و در مقابل نفرات گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند . بعد از دوره آموزشی از هر دوگروه پس آزمون های مذکور  بعمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از  آمار استنباطی حاصل از آنالیز واریانس مکرر دو راهه استفاده گردید. (P>0/05)

یافته ها: نتایج حاصل نشان دادند که  بازی لیوان چینی، تاثیر معنا داری در بهبود مهارتهای ظریف گروه آزمایش داشت.

نتیجه گیری: یافته ها نشان داد آموزش 12 جلسه بازی لیوان چینی می تواند ابزاری موثر در بهبود مهارتهای ظریف، در کودکان ADHD باشد. بنابراین توصیه می شود، که معلمان و مربیان از بازی لیوان چینی، برای بهبود مهارتهای حرکتی ظریف استفاده کنند .

کلمات کلیدی: لیوان چینی، مهارتهای حرکتی ظریف، بیش فعالی

ارجاع به مقاله
[1]
پایدار ع., صادقیان شاهی م., و عابدین زاده ماسوله س., “بررسی تاثیر بازی لیوان چینی بر مهارتهای حرکتی ظریف در کودکان بیش فعال”, Tavan, ج 2, ش 1, اکتبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 144