مقایسه ادراک طردشدگی و ادراک عوامل تغییر سلامت در سالمندان با و بدون افسردگی

  • شرمین نصیرخانی 1
  • امیر معروف صوفیان 2
  • 1 دانشجو
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-10-13

چکیده

زمینه و هدف: باتوجه به افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان پژوهش در این حیطه بیشتر از گذشته حائز اهمیت است. آدمی با افزایش سن با مشکلات روانشناختی متعددی مانند افسردگی، ممکن است روبرو شود. مشکلات روانشناختی مثل افسردگی روند طبیعی زندگی را تحت تاثیر قرار­داده و دستخوش تغییر می­کنند و حتی ممکن باعث خودکشی افراد شود. فلذا شناسایی عوامل موثر بر افسردگی کمک می­کند تا فعالیت های پیشگیرانه بهتر و کاربردی­تر طراحی شود. از عوامل موثر بر افسردگی در دوران سالمندی ادراک طردشدگی و ادراک پیری است که در این پژوهش بررسی می­شود که آیا این دو ادراک در دو جمعیت سالمندان با و بدون افسردگی متفاوت است یا نه.

روش: این مطالعه از نوع علی مقایسه­ای بوده که در جامعه آماری سالمندان شهرستان باسمنج در سال 1402 انجام شد. روش نمونه گیری این مطالعه به شیوه دردسترس بود که شرکت­کنندگان در یک نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه مداد کاغذی شرکت کردند و پس از دریافت پرسشنامه­ها، اطلاعات شرکت­کننده­هایی که به دليل تکميل ناقص یا عدم جواب دادن صحیح، قابل بررسی نبودند از تحليل خارج شد. نمونه مورد نظر 50 نفر (25 نفر با علایم افسردگی و 25 نفر بدون علایم افسردگی) به روش دردسترس انتخاب شده ­بود. ابزارهای این تحقیق شامل پرسشنامه مقیاس افسردگی سالمندان، مقیاس ادراک طرد شدگی و پرسشنامه فرم کوتاه از ادراک پیری می­باشد. برای تحلیل داده­های به دست آمده­ از نرم افزارSPSS  نسخه 24 و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.

یافته‌ها: یافته­های این پژوهش نشان داده است که تفاوت معنی ­داری بین دو گروه سالمندان با افسردگی و بدون افسردگی در ادراک طردشدگی (p<0.01) و ادراک عوامل تغییر سلامت (p<0.01) در سالمندان وجود دارد.

نتیجه گیری: سطوح بالایی از ادراک پیری و ادراک طرد شدگی در سالمندان با نمره بالای افسردگی نسبت به سالمندان با نمره پایین افسردگی مشاهده شد. پیشنهاد می­شود که مشاوران، روانشناسان و سایر حرفه­های یاری­رساننده جهت کاهش افسردگی در سالمندان به مداخله­های درمانی مناسب با توجه به ادراک پیری و ادراک طردشدگی در این گروه توجه داشته باشند.

کلمات کلیدی: ادراک طرد¬شدگی، ادراک پیری، سالمندان، افسردگی

ارجاع به مقاله
[1]
نصیرخانی ش. و معروف صوفیان ا., “مقایسه ادراک طردشدگی و ادراک عوامل تغییر سلامت در سالمندان با و بدون افسردگی”, Tavan, ج 2, ش 1, اکتبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 153