اثربخشی مداخله مبتنی بر امیددرمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد

  • رئوف چالش 1
  • محمدآزاد عبداله پور 2
  • 1 اصلی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-10-11

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر امید درمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد بود.

روش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد بودند. با استفاده از نرم افزار G-POWER و روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و در گروه­ها به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز(2007) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

یافته‌ها: یافته­ها نشان داد امید درمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی موثر است. هم چنین امید درمانی بر انسجام اجتماعی، انطباق اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی تاثیرمعناداری داشته است.

نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از درمان امید درمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد استفاده کرد.

کلمات کلیدی: امید درمانی، سلامت اجتماعی، بیماران سرطانی.

ارجاع به مقاله
[1]
چالش ر. و عبداله پور م., “اثربخشی مداخله مبتنی بر امیددرمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد”, Tavan, ج 2, ش 1, اکتبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 58