اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب و کارکردهای اجرایی کودکان با سرطان خون

  • رقیه قاسمی حمزه کلا 1
  • 1 کارشناسی ارشد پرستاری.دانشگاه شهید بهشتی تهران.
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-10-06

چکیده

زمینه و هدف: سرطان از جمله بیماریهای مزمن و از علل اصلی مرگ در کودکان است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب و کارکردهای اجرایی کودکان با سرطان خون پس از شیمی‌درمانی بود.

روش: پژوهش  حاضر از نوع کاربردی و نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان 5 تا ۱0 ساله مبتلا به سرطان خون شهر بابل بود، که از میان آنها تعداد ۳۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) قرار گرفتند و به پرسشنامه‌های اضطراب اسپنس فرم کودک (۱۹۹۷) و فرم والدین (۱۹۹۹) و کارکردهاي اجرایی جیوآ و همکاران (2000) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش ۱۰ جلسه مداخله را به‌صورت انفرادی دریافت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از آزمون کوواريانس چند متغیره و نرم افزار spss نسخه ۲۶ استفاده گردید.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد 78 درصد تغییرات اضطراب جدایی، 69 درصد تغییرات اضطراب اجتماعی، 46 درصد تغییرات وسواس فکری-عملی، 68 درصد تغییرات پنیک- بازار هراسی، 67 درصد تغییرات اضطراب فراگیر و 51 درصد تغییرات ترس از صدمات جسمانی کودکان از تفاوت گروه‌های آزمون و کنترل ناشی شد همچنین اندازه اثر محاسبه شده نشان داد 36 درصد تغییرات بازداري، 49 درصد تغییرات جهت‌دهی، 50 درصد تغییرات کنترل هیجانی، 41 درصد تغییرات آغاز به کار، 48 درصد تغییرات حافظۀ فعال، 53 درصد تغییرات برنامه‌ریزی، 63 درصد تغییرات سازماندهی اجزاء و 46 درصد تغییرات نظارت کودکان از تفاوت گروه‌های آزمون و کنترل ناشی گردید.

نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان گفت که بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب روی اضطراب و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به سرطان خون تأثیر معنادار دارد.

کلمات کلیدی: بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب ، اضطراب، کارکردهای اجرایی، سرطان خون، کودکان

کلمات کلیدی: بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب ، اضطراب، کارکردهای اجرایی، سرطان خون، کودکان

ارجاع به مقاله
[1]
قاسمی حمزه کلا ر., “اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب و کارکردهای اجرایی کودکان با سرطان خون”, Tavan, ج 2, ش 1, اکتبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 172