واکاوی پیامدهای روان¬تنی ادراک شده در دختران و پسران کودک کار: یک مطالعه کیفی

  • مهناز کهریزه 1
  • فهیمه باهنر 2
  • 1 دکتری مشاوره دانشگاه اصفهان
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-10-04

چکیده

یکی از این دگرگونی­های اجتماعی نوظهور، پدیده کودکان کار می­باشند. این پژوهش با هدف واکاوی واکنش‌های روان­تنی در کودکان کار انجام شد. در پژوهش حاضر از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل کودکان کار شهر تهران در بازه زمانی 1397-1398 بود. شرکت­کنندگان از طریق نمونه­گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. حجم نمونه تا اشباع معنی ادامه یافت و نهایتاً  12نفر انتخاب شدند. به ­منظور جمع­آوری اطلاعات، نمونه­ها مورد مصاحبه نیمه­ساختاریافته قرار گرفتند. در نهایت تجزیه داده‌ها از روش کلایزی استفاده شد. نتایج منجربه شناسایی 1 مضمون­اصلی، 4 زیرمضمون و 19 مفهوم اولیه شد. مضمون اصلی واکنش­های روان­تنی شامل 1-مشکلات تغذیه­ای، 2-مشکلات در تناسب اندام، 3-مشکلات در خواب و 4-مشکلات عصبی بود. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که کودکان کار پیامدهای روان­تنی سخت و ناگوار را تجربه می­کنند که می­تواند سلامت روان آنان را تخریب کند.

کلمات کلیدی: کودکان کار، پیامدها، روان¬تنی، کیفی

ارجاع به مقاله
[1]
کهریزه م. و باهنر ف., “واکاوی پیامدهای روان¬تنی ادراک شده در دختران و پسران کودک کار: یک مطالعه کیفی”, Tavan, ج 2, ش 1, اکتبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 68