تأثير آموزش مهارت های آگاهي واج شناختي بر مهارت های زبان دریافتی و تمییز شنیداری در دانش آموزان پسر نارسانویس پايه سوم ابتدايي شهر همدان در سال تحصیلی 1401-1400

  • زهرا فنائی 1
  • ابوالقاسم یعقوبی 2
  • 1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
  • 2 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-09-27

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: ضعف در مهارت نوشتن می تواند موفقیت فرد را درحوزه های تحصیلی، شغلی و اجتماعی به خطر اندازد. هدف تحقیق پیش رو تأثير آموزش مهارت های آگاهي واجشناختي برعملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانویس پايه سوم ابتدايي شهر همدان در سال تحصيلي در سال تحصیلی 1401-1400 بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق نيمه آزمايشي به صورت پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه كنترل بوده و جامعه آماري اين مطالعه شامل 85  نفر از کلیة دانش آموزان پسر نارسانویس پایه ی سوم ابتدائی شهر همدان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که در مراکز اختلال یادگیری این شهر(باران و ساحل) طبق چک لیست های تشخیصی به عنوان نارسا نویس تشخیص داده شده بودند و30 نفر از آنها با استفاده از نمونه گيري غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده و در 2 گروه آزمایش(15 نفر) و کنترل(15 نفر)  به صورت تصادفی قرارگرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات در پيش آزمون و پس آزمون از آزمون  وکسلر وتشخیص نارسانویسی یعقوبی، پلنگی و افضلی(1397) استفاده شد. برنامه آگاهی واجشناختی طی 10 جلسه 45 دقیقه ای به گروه آزمایش ارائه شد وگروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. در نهایت، از گروه ها پس آزمون گرفته شد. داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار 27 SPSS   در دو بخش توصیفی و استنباطی با  استفاده از روش های آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کواریانس پردازش گرديد. یافته ها:  نتایج نشان داد آموزش مهارت های آگاهی واجشناختی بر عملکرد نوشتن در دانش آموزان پسر نارسانویس دورة اول ابتدایی تاثیر معناداری دارد و همچنین برمولفه های  تمییز شنیداری و زبان  دریافتی معنادار است(p<0/01). نتیجه گیری: طبق نتایج تحقیق مبنی برموثر بودن روش آموزش آگاهی واج شناختی بر عملکرد نوشتن دانش آموزان، پیشنهاد می شود درمانگران با ارزیابی پیش نیاز های مهارت نوشتن و با بکار بردن برنامه های آموزش آگاهی واج شناختی، اهداف درمانی جامعی برای مراجعانشان تنظیم کنند.

کلمات کلیدی: آگاهی واج شناختی، پسر، تمییز شنیداری، زبان دریافتی، ، نارسانویس.

ارجاع به مقاله
[1]
فنائی ز. و یعقوبی ا., “تأثير آموزش مهارت های آگاهي واج شناختي بر مهارت های زبان دریافتی و تمییز شنیداری در دانش آموزان پسر نارسانویس پايه سوم ابتدايي شهر همدان در سال تحصیلی 1401-1400”, Tavan, ج 2, ش 1, سپتامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 77