الف بررسی تأثیر آموزش تفکر خلاق(اسکمپر و سينکتيکس) بر عزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1400-1401

  • زهرا فنائی 1
  • ابوالقاسم یعقوبی 2
  • 1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
  • 2 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-09-27

چکیده

چکیده

زمینه و هدف:  یکی از جنبه های اساسی شخصیت هر فردی، عزت نفس است که کمبود یا فقدان آن ممکن است پایه گذار انواع گوناگونی از بیماریهای روانی باشد. اين پژوهش با هدف تاثیر آموزش تفکرخلاق (اسکمپر و سینکتیکس) بر عزت نفس دانشجویان دخترِمقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شده است. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق نيمه آزمايشي به صورت پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه كنترل بوده و جامعه آماري اين مطالعه شامل پنج کلاس از دانشجویان دختر ( شامل 60 نفر) در سال تحصیلی 1401-1400 که با استفاده از نمونه گيري غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده و در 4 گروه اسکمپر(15نفر)، سینکتیکس(15 نفر) و کنترل(هرگروه،  15 نفر) به صورت تصادفی قرارگرفتند. براي گردآوري اطلاعات در پيش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه هاي  عزت نفس روزنبرگ استفاده شد. 10 جلسه آموزش90 دقيقه اي براي گروه هاي آزمايشي انجام شد و پس از آن، از گروه ها پس آزمون گرفته شد. نتايج با استفاده از تحليل کوواريانس ساده (ANCOVA) و نيز تحليل تي براي گروه هاي مستقل، مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته ها : نتايج نشان داد که آموزش فن اسکمپر در افزايش عزت نفس دانشجویان مؤثر بوده (P<0/05) ولي آموزش فن سينکتيکس تأثيري در آن نداشت(P>0/05). نتیجه گیری: در پی نتایج این تحقیق مبنی بر بهبود عزت نفس دانشجویان  با استفاده از آموزش فن اسکمپر،  پیشنهاد می شود متخصصان از این فن به عنوان يکي از روش هاي ارتقاء عزت نفس در دانشجویان دختر استفاده نمايند.

       کلمات کلیدی:  اسکمپر، تفکر خلاق، سینکتیکس،  دانشجویان دختر، عزت نفس.

کلمات کلیدی: : اسکمپر، تفکر خلاق، سینکتیکس، دانشجویان دختر، عزت نفس.

ارجاع به مقاله
[1]
فنائی ز. و یعقوبی ا., “الف بررسی تأثیر آموزش تفکر خلاق(اسکمپر و سينکتيکس) بر عزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1400-1401”, Tavan, ج 2, ش 1, سپتامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 99