الف اثر بخشی برنامه آموزشی استدلال و توانبخشی R&R بر مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان گیلان

  • شینا زینعلی 1
  • 1 مرکز علمی-کا ربردی جهاد دانشگاهی استان گیلان
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-09-27

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعيين اثر بخشی برنامه آموزشی استدلال و توانبخشی R&R بر مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان گیلان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر رشت در دو ناحیه آموزشی ناحیه یک و دو در سال تحصیلی 1402 به تعداد 361 نفر بودند، در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر).  پرسشنامه‌های پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه مهارتهاي ارتباطي کویین دام (2004) که به عنوان پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد و برای گروه آزمایش برنامه استدلال و توانبخشی در 8 جلسه اجرا شد.  داده ها با استفاده از روش ضريب تحلیل کواریانس چند متغیره تحليل گرديد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد؛ میانگین نمرات توانایی دریافت و ارسال پیام (08/43=F)، بینش نسبت به فرآیند ارتباط (21/21=F)، مهارت گوش دادن (54/23=F)، کنترل عاطفی (43/18=F) و ارتباط توأم با قاطعیت (58/49=F) در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری دارد(05/0>p). نتایج نشان داده است که نزدیک به 2/65درصد از تفاوت های فردی به تفاوت بین دو گروه مربوط است. با توجه به نتایج فوق با برگزاری کارگاههای آموزشی و ضمن بررسی دقیق نقش متغیرهای هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی می توان سطوح مشکلات مربوط به تحصیل دانش آموزان را کاهش داد.

 

کلمات کلیدی: استدلال و توانبخشی R&R، مهارت های ارتباطی.

ارجاع به مقاله
[1]
زینعلی ش., “الف اثر بخشی برنامه آموزشی استدلال و توانبخشی R&R بر مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان گیلان”, Tavan, ج 2, ش 1, سپتامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 66