اثر توانبخشی گروهی به شیوه یکپارچگی حسی بر دستخط و دیکته نویسی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری

  • مریم مقدسی 1
  • حسین شیبانی 2
  • 1 نویسنده اول
  • 2 نویسنده مسئول
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-09-29

چکیده

زمینه و هدف: مشکلات یادگیری در بین دانش‌آموزان و به تبع آن جستجوی راه حل‌های کاربردی برای بهبود و اصلاح آن موجب شده است تا پژوهش‌های مختلف و بحث‌های متعددی به عمل آید. از طرفی اختلالات یادگیری خاص، به عنوان یک پدیده منحصر به فرد آموزشی و یادگیری باعث تعجب و سردرگمی پژوهشگران شده است، زیرا کودکان مبتلا به این ناتوانی از ضریب هوشی متوسط یا بالا برخوردارند و این در حالی است که در مهارتهای تحصیلی همچون ریاضی، خواندن و نوشتن موفق نیستند. لذا این پژوهش با هدف تعیین اثر توانبخشی گروهی مبتنی بر یکپارچگی حسی بر مشکلات دستخط و دیکته نویسی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری انجام شده است.

روش: روش پژوهش حاضر از نظر کنترل متغیرها، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بعد از یک ماه می‌باشد. نمونه شامل ۳۰دانش‌آموز در دو گروه آزمایش و کنترل بود. حجم نمونه با استفاده ازجدول کوهن با اندازه اثر ۵۰/۰ و توان آزمون ۵۷، ۱۵ دانش‌آموز در گروه آزمایش و ۱۵ دانش‌آموز در گروه کنترل برآورد شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از تست وکسلر برای تشخیص اختلال یادگیری استفاده شد و از آزمون بندر گشتالت برای تشخیص اختلال دستخط و از نمونه دستخط و دیکته و فراوانی غلط‌های دیکته و چک لیست‌های معلم ساخته برای تشخیص اختلال دیکته و دستخط و از پرسشنامه یکپارچگی حسی- حرکتی(لیکلن-اوزرتسکی) و آزمون سرند برای تشخیص مشکلات یکپارچگی حسی- حرکتی استفاده شد.

یافته‌ها: تمرین های گروهی یکپارچگی حسی مثل ادراک دیداری فضایی، تقویت مهارت های ظریف و درشت،     جهت یابی، تجسم فضایی و... باعث برطرف شدن ضعف دستخط و دیکته نویسی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شد، که باعث معناداری نتایج قیاس پیش آزمون و پس آزمون گردید.

نتیجه گیری: با توجه به یافته های بدست آمده و تقویت موارد ذکر شده، می توان نتیجه گرفت که توانبخشی گروهی مبتنی بر یکپارچگی حسی بر مشکلات دیکته نویسی و دست خط این گروه از دانش آموزان اثربخش بوده و به دست اندرکارن توصیه می گردد از این روش استفاده نمایند.

کلمات کلیدی: اختلال یادگیری، توانبخشی گروهی، دستخط، دیکته نویسی، یکپارچگی حسی

ارجاع به مقاله
[1]
مقدسی م. و شیبانی ح., “اثر توانبخشی گروهی به شیوه یکپارچگی حسی بر دستخط و دیکته نویسی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری”, Tavan, ج 2, ش 1, سپتامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 172