بررسی و مقایسه تاثیر باغبانی بر احساس تنهایی و افسردگی مردان سالمند همسر از دست داده و مردان سالمند مجرد

  • رضا شاهمرادی 1
  • 1 سازمان بهزیستی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-09-25

چکیده

زمینه و هدف: احساس تنهایی و افسردگی  در همه گروهای سنی تجربه می شود اما در سالمندان به علت مستقل شدن فرزندان و جدا شدن از خانواده، از دست دادن همسر و دوستان و همچنین  افت فیزیکی و مشکلات سلامتی بیشتر دیده می شود. در این میان گروهی از سالمندان  نیز وجود دارند که به عللی در دوران جوانی و میانسالی ازدواج نکرده و  در سالمندی همچنان مجردند. برای کاستن از احساس تنهایی مداخلات متعددی وحود دارد. در مداخلات درمانی مبتنی بر طبیعت، می‌توان از گیاهان و شرایط طبیعی مانند باغبانی به‌منظور سلامت و بهبودی انسان بهره جست. هدف از این مطالعه بررسی  و مقایسه تاثیر باغبانی بر احساس تنهایی مردان سالمندی که همسر خود را از دست داده اند و تنها زندگی می کنند و مقایسه آن با مردان سالمند مجرد است.

روش تحقیق: این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی بوده که در آن 12 نفر مرد سالمند همسر از دست داده و 12 مرد سالمند مجرد  که به طور مستقل و تنها زندگی می کردند  به عنوان نمونه‌های پژوهش انتخاب شدند. هر دو گروه با ابزار گردآوری داده‌ها شامل: پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک، آزمون افسردگی سالمندان و آزمون احساس تنهایی سالمندان مورد بررسی قرار گرفتند. سپس مداخله پژوهش شامل فعالیت باغبانی (سبزی‌کاری، آبیاری درختان و سبزی ها، برداشت سبزی و میوه چینی)  طی یک دوره 8 هفته‌ای (هفته ای یک  جلسه و هرجلسه 3 ساعت) در یک باغ اجرا شد. در پایان مداخله، مجدداً اعضای دو گروه با آزمون احساس تنهایی و افسردگی سالمندان مورد ارزیابی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: نتایج نشان داد باغبانی بر میزان افسردگی  هر دو گروه ونیز احساس تنهایی مردان سالمند همسر از دست داده تاثیر معناداری دارد اما  بر احساس تنهایی گروه سالمندان مجرد  تاثیری ندارد.

نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد فعالیت باغبانی در مردان سالمند  مجرد و همسر از دست داده سبب کاهش افسردگی می شود اما بر احساس تنهایی سالمندان مجرد تاثیر معناداری ندارد.

 

 

کلمات کلیدی: سالمندی، احساس تنهایی، افسردگی، باغبانی

ارجاع به مقاله
[1]
شاهمرادی ر., “بررسی و مقایسه تاثیر باغبانی بر احساس تنهایی و افسردگی مردان سالمند همسر از دست داده و مردان سالمند مجرد”, Tavan, ج 2, ش 1, سپتامبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 155