http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/issue/feed دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 2023-11-29T13:40:07+0330 روابط عمومی دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران servicepayment639@gmail.com Open Journal Systems <p><strong>اعضای شورای راهبردی همایش</strong></p> <table width="546"> <tbody> <tr> <td width="350"> <p><strong>دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>عنوان کنگره</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>معاونت پژوهشی دانشگاه</strong> <strong>&nbsp;علوم بهزیستی و توانبخشی</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>برگزارکننده اصلی کنگره</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong><em>دکتر سید علی حسینی</em></strong><strong>(رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>رئیس کنگره و رئیس شورای سیاستگذاری</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>دکتر بهمن بهمنی</strong></p> <p><strong>(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>دبیر علمی کنگره</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>علی قائدنیای جهرمی</strong></p> <p><strong>(رئیس موسسه کاهش آسیب اجتماعی رویش)</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>دبیر اجرایی کنگره</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>18 و 19 تیر ماه سال 1402</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>زمان</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>مکان</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&nbsp;</strong></p> http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/262 تعیین تاثیر موسیقی درمانی(MT) بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، کودک ۷ تا ۸ سال با اختلال اضطرابکودکی(مطالعه‌موردی) 2023-09-25T18:35:28+0330 پروانه یزدان پناه 2015parvaneh@gmail.com دکتر سحاب تربتی sahab.torbati@yahoo.com <p>تعیین تاثیر موسیقی درمانی(MT) بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، کودک ۷ تا ۸ سال با اختلال&nbsp;اضطرابکودکی(مطالعهموردی) <br>چکیده<br> زمینه و اهداف :<br>اختلالات اضطرابی از شايعترين طبقات اختلالات روانی هستند(سادوك سادوك، 2015) که بر عملکرد و کارکردهای اجرایی افراد اثر میگذارد. یکی از انواع اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب تعمیم یافته یا فراگیر است ویژگی اصلی GAD اضطراب یا نگرانی افراطی درباره ی تعدادی از رویدادها یا فعالیت ها است(گنجی، 1399). کودکان مبتلا به GAD بیشتر نگرانی مفرطی نسبت به انجام تکالیفشان یا قابلیت های تحصیلی شان یا مسائل ورزشی است حتی در مواقعی که کارکرد آنان توسط دیگران مورد ارزیابی قرار نمیگیرد(رضاعی وهمکاران(DSM-5 موسیقی درمانی به عنوان یک درمان غیر دارویی، امکان پذیر است. MT به عنوان استفاده از موسیقی برای اهداف درمانی تعریف میشود. در این مطالعه بر آن شدیم تا تعیین تاثیر MT بر بهبود GAD کودک ۷ تا ۸ سال با اختلال&nbsp;اضطراب کودکی را بررسی کنیم. همچنینMT به عنوان رویکردی جدید در درمان بالینی برای GAD که یکی از مهمترین موارد اختلال یادگیری است، ارائه میشود.</p> <p>روشتحقيق: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار GAD با اختلال اضطراب کودکی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که که بارضایت خانواده تصمیم داشتند در جلسات موسیقی درمانی شرکت کنند. ارزیابی توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش، بسته هوش معنوی کودک و اشتیاق کودک(سحاب تربتی و همکاران ۱۴۰۱) و اضطراب و افسردگی بک انجام و مجموعه آموزشی موسیقی درمانی مانند یک وسیله بازی در اختیار کودک قرار و پس از اجرای پیش آزمون و ارزیابی تست موسيقى درمانى آموزش موسيقى درمانی به مدت ۶ ماه اجرا میگردد. کودک در جلسات MT فعال و غیرفعال در ۷۲ جلسه به مدت ۱۸۰ دقیقه سه روز در هفته برگزار میشود شرکت میکند، این جلسات توسط تسهیلگران زیر نظر هنردرمانگر متخصص در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب تشکیل میگردد. جلسات MT در درمان GADشامل موضوع، فعالیت، شرح، هدف، محتوا، مدت زمان و مرحله روش های درمانی برای هر تمرین است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>یافته ها:<br>میانگین جواب تستهای انجام شده در مقایسه با&nbsp;پیش از آموزش موسیقی درمانی، تفاوت معناداری داشته است، همچنین نتایج تحلیل با اندازه‌گیری مکرر نشان داد برنامۀ MT بر اختلال اضطراب فراگیرکودک مؤثر و ماندگاری اثر دارد. تجزیه و تحلیل آماری، منحنی فرآیند موسیقی درمانی مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون برای اضطراب و همچنین پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون(BAI) صورت میپذیرد.</p> <p>نتیجه گیری :<br>تمرینات MT معین زیرنظر هنردرمانگر متخصص، مشکلات کودک GAD که باعث ناتوانی، خستگی و ضعف شدید، مشکلات تمرکز، اختلالات خواب و افکار پریشان هستند، کاهش و همچنین میزان اختلال اضطرابی رابه شکل قابل ملاحظه ای در کودک دچار GAD کاهش و بهبود داده است.</p> <p>Sahab.torbati@yahoo.com</p> <p>09392911360</p> <p>Ha</p> 2023-09-25T18:27:43+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/263 تعیین تاثیرموسیقی درمانی والد-کودک بر بهبود اختلال اضطراب اجتماعی(SAD)، کودک ۶ تا ۷ سال دچار اختلال اضطراب کودکی(مطالعه موردی) 2023-09-25T18:35:28+0330 پروانه یزدان پناه 2015parvaneh@gmail.com دکتر سحاب تربتی Sahab.torbati@yahoo.com <p>تعیین تاثیرموسیقی درمانی والد-کودک بر بهبود اختلال اضطراب اجتماعی(SAD)، کودک ۶ تا ۷ سال دچار اختلال اضطراب کودکی(مطالعه موردی)<br>چکیده زمینه و اهداف :<br>يكی از انواع شايع و فراگير اختلالات اضطرابی، اضطراب اجتماعی است. SAD یک اختلال روان‌شناختی شایع و آزاردهنده در موقعیت‌های اجتماعی در میان کودکان و بزرگسالان است. اضطراب اجتماعی ترس شديد و دايم از يك موقعيت جمعی يا عملکردی است،که طی آن فرد در برابر چشمان افرادی ناآشنا واقع ميشود واين احتمال وجود دارد كه ديگران اورا مورد موشكافی قرار دهند. در چنين موقعيتی فرد ميترسد به گونه ای رفتار كند كه تحقير يـا شـرمنده شـود.(ایران داودی و همکاران). در کودکان خردسال، علائم اضطراب اجتماعی ممکن است شامل دوره‌های شدید و طولانی گریه، بی‌حرکتی فیزیکی، دورشدن از دیگران، چسبیدن بیش‌ازحد یا ناتوانی در صحبت‌کردن در موقعیت‌های اجتماعی باشد.(APA,2013) برخی از مطالعات گزارش می‌دهند که کودکان مبتلا به این اختلال، نسبت به کودکان مبتلا به سایر اختلالات اضطرابی یا کودکان غیرمضطرب، مهارت‌های اجتماعی ضعیف‌تری دارند.(Pearcey et al.2020) در این مطالعه برآن شدیم تا تعیین تاثيرMT والد-کودک بر بهبود SAD کودک ۶ تا ۷ سال دچار اختلال اضطراب کودکی را بررسی کنیم.<br>روشتحقیق:&nbsp; پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار SAD با اختلال اضطراب کودکی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که که بارضایت خانواده تصمیم داشتند در جلسات موسیقی درمانی شرکت کنند. ارزیابی توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش، بسته هوش معنوی کودک و اشتیاق کودک(سحاب تربتی و همکاران ۱۴۰۱) و اضطراب و افسردگی بک انجام و مجموعه آموزشی موسیقی درمانی مانند یک وسیله بازی در اختیار کودک قرار و کودک آموزش موسيقى درمانى فعال و غیرفعال را به مدت ۴۰ جلسۀ درمانی دریافت میکند. ۳۵ جلسه مختص کودک و والد و ۵ جلسه صرفاً برای والدین کودک میباشد. کودک در جلسات MT که به مدت ۱۲۰ دقیقه دو روز در هفته برگزار میشود شرکت میکند، این جلسات توسط تسهیلگران زیر نظر هنردرمانگر در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب تشکیل میگردد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>یافته ها:&nbsp;<br>میانگین جواب تستهای انجام شده در مقایسه با&nbsp;پیش از آموزش موسیقی درمانی، تفاوت معناداری داشته است، همچنین نتایج تحلیل با اندازه‌گیری مکرر نشان داد برنامۀ موسیقی درمانی والد‌ ـ‌کودک بر SAD کودک مؤثر و ماندگاری اثر دارد. پس از پایان دوره، پس آزمون با استفاده از مقیاس اضطراب اسپنس کودک و والد (1999) مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتز (2003) صورت پذیرفت. <br>نتیجه گیری :<br>تمرینات MT معین به وسیله کاستی در تنظیم هیجان در موقعیتهای اضطراب زا، اختلالات اضطرابی را متعادل میسازد. همچنین باعث میشود تا میزان فعال سازی مغزی افزایش یافته در طول ادراک و پیش بینی محرک های هیجانی غیر اختصاصی در مورد پردازش هیجانی متعادل شود. از این رو میزان اختلال اضطرابی را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش میدهد.</p> <p>Sahab.torbati@yahoo.com</p> <p>09392911360</p> 2023-09-25T18:28:24+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/264 ثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT)  والد-کودک بر بهبود اختلال اضطراب اجتماعی(SAD)، کودک ۹ تا ۱۰ سال(مطالعه موردی) 2023-09-25T18:35:28+0330 پروانه یزدان پناه 2015parvaneh@gmail.com دکتر سحاب تربتی Sahab.torbati@yahoo.com <p>اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT)&nbsp; والد-کودک بر بهبود اختلال اضطراب اجتماعی(SAD)، کودک ۹ تا ۱۰ سال(مطالعه موردی)</p> <p>چکیده زمینه و اهداف : <br>اختلال اضطراب اجتماعی ترسی مشخص و ثابت از شرمنده شدن یا مورد ارزیابی منفی قرارگرفتن در موقعیتهای اجتماعی یا در زمان انجام فعالیتی در حضور دیگران است.(دالریمپل و همکاران،2011) اضطراب اجتماعی تابعی از شرایط و وضعیتهای اجتماعی است که برخی از این موقعیتها برای فرد تولید اضطراب شدید میکند. از جمله میتوان به موقعیتهایی اشاره کرد که فرد مورد ارزیابی و قضاوت دیگران است. وضعیتهایی که فرد با افراد غریبه روبه رو میشود، در موقعیتهایی که کانون توجه قرار میگیرد یا اینکه در وضعیتهای معاشرت و هم کلامی با جنس مخالف قرار میگیرد. یکی از رایجترین اختلالات اضطرابی در نمونه های بالینی است. مبتلایان به اضطراب اجتماعی مشکلات اجتماعی بسیاری داشته و این اختلال اثرات منفی بر عملکرد اجتماعی، تحصیلی، شغلی و سلامت روانی آنها میگذارد.(هینریچ و هافمن 2001) از میان درمانهای غیر دارویی که میتواند مفید باشد، درمان شناختی رفتاری است. آموزشهای شناختی رفتاری به عنوان یکی از درمانهای مطرح برای اختلات روانشناختی و تعارض بین فردی و درون فردی بوده است. این درمانها با ایجاد عوامل و حالت روانی مثبت میتواند نقش مقابلهای، مصونسازی و پیشگیری کننده در برابر بروز بیماریهای مختلف و عوارض ناشی از آنها داشته باشد.<br>روش تحقيق:&nbsp;<br>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار SAD، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده،که بارضایت خانواده قصد داشتند در جلسات CBMT شرکت کنند. ارزیابی توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش، بسته هوش معنوی کودک و اشتیاق کودک(سحاب تربتی و همکاران) صورت و سپس مجموعه آموزشی موسیقی درمانی مانند یک وسیله بازی در اختیار کودک قرار گرفت. پس از اجرای پیش آزمون و ارزیابی تست موسيقى درمانى،جلساتCBMT به مدت ۴ ماه اجرا میگردد. کودک در جلساتCBMT فعال و غیرفعال در ۱۶ جلسه به مدت ۶۰ دقیقه یک روز در هفته برگزار میشود شرکت میکند، ۴ جلسه مختص کودک و والد و ۱۱ جلسه صرفاً برای والدین کودک میباشد. درمان شناختی در چهار مرحله:<br> 1- شناسایی تفکرات ناسازگار<br>2- تفکرات ناسازگار با تصحیح سوء تفاهم‌ها <br>3-شیوه‌های جایگزین تفکر کردن توسط بیمار <br>4- این توضیحات جایگزین در آزمایش‌های رفتاری مورد آزمون قرار میگیرند.<br>یافته ها: <br>میانگین جواب تستهای انجام شده در مقایسه با&nbsp;پیش از جلسات CBMT،تفاوت معناداری داشته است، همچنین نتایج تحلیل با اندازه‌گیری مکرر نشان داد CBMT بر SAD کودک مؤثر و ماندگاری اثر دارد.<br>نتیجه گیری :<br>تمریناتCBMT زیرنظر هنردرمانگر متخصص، کودک دچارSAD را به وسیله کاستی در تنظیم هیجان در موقعیتها اضطراب زا متعادل میسازد. همچنین میزان فعال سازی مغزی افزایش یافته در طول ادراک و پیش بینی محرک های هیجانی غیر اختصاصی در مورد پردازش هیجانی متعادل میشود. از این رو میزان SAD را کاهش میدهد.</p> <p>Sahab.torbati@yahoo.com</p> <p>09392911360</p> 2023-09-25T18:29:01+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/265 ثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT) بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، کودک ۸ تا ۹ سال(مطالعه موردی) 2023-09-25T18:35:28+0330 پروانه یزدان پناه 2015parvaneh@gmail.com دکتر سحاب تربتی Sahab.torbati@yahoo.com <p><br>چکیده زمینه و اهداف :<br>اختلال اضطراب فراگیر یکی از انواع اختلالات اضطرابی است که ویژگی اصلی آن نگرانی و اضطراب شدید(پیش بینی بیم‌ناکانه) درباره تعدادی از حوادث یارویدادهااست.GADبا افزایش سبب&nbsp;شناسی&nbsp;گستره‌ای&nbsp;از&nbsp;اختلالات&nbsp;روان‌پزشکی&nbsp;به&nbsp;ویژه افسردگی، سوء مصرف الکل مورد توجه قرار گرفته است.<br>باتوجه مؤلفه‌های شناختی در بروز GAD باعث شده که پژوهشگران با استفاده از مدل‌های شناختی و رفتاری پیشین، چندین روش درمانی شناختی رفتاری را برای این اختلال ابداع کنند. شواهد دارویی و غیر دارویی نشان میدهد که حداقل 50٪ از بیماران مبتلا به GAD با وجود درمان های سطح یک، باز هم نشانه های بیماری در آنها دیده میشود. CBMT به عنوان یک درمان غیر دارویی، امکان پذیر است. در CBMT از موسیقی برای تقویت بعضی از رفتارها و اصلاح‌کردن برخی دیگر از آنها استفاده می‌شود. این روش هدفمند است نه بداهه و ممکن است گوش‌دادن به موسیقی، رقصیدن، آواز خواندن یا نواختن ساز را شامل میشود.</p> <p>روشتحقيق:<br>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار GAD با اختلال اضطراب کودکی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که که بارضایت خانواده تصمیم داشتند در جلسات CBMT شرکت کنند. ارزیابی توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش، بسته هوش معنوی کودک و اشتیاق کودک(سحاب تربتی و همکاران۱۴۰۱) و اضطراب و افسردگی بک انجام و مجموعه آموزشی موسیقی درمانی مانند یک وسیله بازی در اختیار کودک قرار و پس از اجرای پیش آزمون و ارزیابی تست موسيقى درمانى جلساتCBMT به مدت ۶ ماه اجرا میگردد. کودک در جلساتCBMT فعال و غیرفعال در ۲۴ جلسه به مدت ۶۰ دقیقه یک روز در هفته برگزار میشود شرکت میکند، این جلسات توسط تسهیلگران زیر نظر هنردرمانگر متخصص در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب تشکیل میگردد. جلسات CBMT دردرمانGAD شامل تلفیق درمان شناختی و موسیقی میباشد. درCBMT از موسیقی برای تقویت بعضی از رفتارها و اصلاح‌کردن برخی دیگر از آنها استفاده میشود.<br>یافته‌ها : میانگین جواب تستهای انجام شده در مقایسه با&nbsp;پیش از جلسات CBMT تفاوت معناداری داشته است، همچنین نتایج تحلیل با اندازه‌گیری مکرر نشان داد CBMT بر GAD کودک مؤثر و ماندگاری اثر دارد. تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون برای اضطراب و همچنین پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون (BAI) نشان داد که اندازه اثر مداخلات CBMT در درمان GAD «زیاد» است.</p> <p>نتیجه‌گیری:&nbsp; تمرینات CBMT زیرنظر هنردرمانگر متخصص، مشکلات کودک دچار GAD باعث ناتوانی، خستگی و ضعف شدید، مشکلات تمرکز، اختلالات خواب و افکار پریشان هستند و همچنین میزان اختلال اضطرابی را به شکل قابل ملاحظه ای در کودک دچار GAD کاهش و بهبود داده است.</p> <p>Sahab.torbati@yahoo.com</p> <p>09392911360</p> <p>&nbsp;</p> 2023-09-25T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/266 تعیین تاثیر موسیقی درمانی(MT) بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۴ تا ۵ سال با اختلال رشدی(مطالعه موردی) 2023-09-25T18:35:29+0330 پروانه یزدان پناه 2015parvaneh@gmail.com دکتر سحاب تربتی Sahab.torbati@yahoo.com <p>&nbsp;</p> <p>چکیده زمینه و اهداف :<br>اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلالات رشدی است، که معمولا نشانه های آن در اوایل زندگی کودک و سنین پیش از دبستان ظاهر میشوند و اغلب نشانه های آن تا پایان کودکی و نوجوانی و در هفتاد درصد از موارد تا بزرگسالی ادامه میابد(برجعلی، ۱۳۸۹). توجه بیش فعالی و تکانشگری را بیش از شش ماه و به حدی ناسازگارانه نشان میدهند که میزان آن با سطح رشدی سنخیت نداشته باشد، به عنوان فردی دارای اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه شناسایی میشوند (نیکخو، ۱۳۸۳).&nbsp;کودکان بیش فعال/نارسایی توجه به دلیل مشکلات و رفتارهای خاصی که دارند، باعث میشوند که برخوردهای اطرافیان با این کودکان و تذکرهای پی در پی بزرگسالان، عزت نفس آنان را تحت تاثیر قرار دهد و شاید خشمی نهفته درون آنها به وجود آورد (بارکلی ،۲۰۰۳). این اختلال می تواند در حوزه های دیگر زندگی این کودک و یادگیری وی اختلال ایجاد نماید( ۱۳۸۹). در این مطالعه برآن شدیم تا تعیین تاثیر موسیقی درمانی بر بهبود ADHD کودک ۴ تا ۵ سال با اختلال رشدی را بررسی کنیم. همچنین MT به عنوان رویکردی جدید در درمان بالینی برای ADHD که یکی از مهمترین موارد اختلال رشدی است، ارائه میشود. <br>روش تحقیق :<br>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار ADHD با اختلال رشدی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده، که بارضایت خانواده قصد داشتند در جلسات MT شرکت کنند،&nbsp;در ابتدا انجام ارزیابی توسط دو آزمون آخن باخ و کانرز وپرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش(سحاب تربتی و همکاران ۱۴۰۱) صورت و سپس مجموعه آموزشی موسیقی درمانی مانند یک وسیله بازی در اختیار کودک قرار گرفت. در مشاهدات میزان مهارت های حرکتی، شنیداری، گفتاری و دیداری مورد بررسی و ارزیابی قرار و پس از اجرای پیش آزمون و ارزیابی تست&nbsp; موسيقى درمانى کودک جلسات موسيقى درمانى فعال و غیرفعال را به مدت ۸۰ جلسۀ دریافت میکند. کودک در جلسات MT که به مدت ۶۰ دقیقه دو روز در هفته برگزار میشود شرکت میکند، این جلسات توسط تسهیلگران زیر نظر هنردرمانگر در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب تشکیل میگردد،</p> <p>یافته ها :<br>داده‌های بدست آمده از سنجش دو آزمون آخن باخ و کانرز با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با کمک نرم افزار SPSS-18 تحلیل شدند، میانگین جواب تستهای انجام شده در مقایسه با&nbsp;پیش از آموزش MT تفاوت معناداری داشته است.<br>نتیجه گیری :<br>آنالیز داده‎ها بیانگر اینست که تمرینات MT معین زیرنظر هنردرمانگر متخصص، کودک دچار&nbsp;ADHD از راه اصلاح عملکرد مغز، باعث کاهش و بهبود نشانه‌های پرخاشگری، کمبود توجه و بیش فعالی شده است.</p> <p>Sahab.torbati@yahoo.com</p> <p>09392911360</p> 2023-09-25T18:30:59+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/267 اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT) بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۵ تا ۶ سال با اختلال عصبی، رفتاری(مطالعه موردی) 2023-09-25T18:35:29+0330 پروانه یزدان پناه 2015parvaneh@gmail.com دکتر سحاب تربتی Sahab.torbati@yahoo.com <p>&nbsp;</p> <p>چکیده زمینه و اهداف :<br>پژوهش در زمینه اختلالهای رفتاری و عاطفی کودکان و نوجوانان، یکی از حوزه های مهم، پیش رو و نافذ در روانشناسی مرضی و بالینی است. از میان اختلالها در دوره کودکی،&nbsp;اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، شایع ترین اختلال عصبی، رفتاری است که در دوره کودکی قبل از ۷ سالگی تشخیص داده میشود.کودکان دارای این اختلال اغلب در مدرسه با مشکلات قابل توجهی رو به رو هستند و هم به لحاظ آموزش و هم از نظر اداره کلاس همواره چالش قابل ملاحظه ای را در مقابل معلمان قرار میدهند. چنین کودکانی ممکن است داخل یا بیرون از صندلی شان باشند، ممکن است دیگران را اذیت کنند یا حتی رفتارهای پرخاشگرانه ای نظیر زدن یا کشیدن مو انجام دهند.(هاردمن&nbsp;[۳]، ۲۰۰۲). اگر چه درمانهای مختلفی برای ADHD ابداع شده است ولی تعداد کمی از آنها به قدر کافی یا در حد مقدماتی پشتوانه تجربی دارند. در این مطالعه برآن شدیم تا&nbsp;اثربخشی CBMT بر بهبود ADHD کودک ۵ تا ۶ سال با اختلال عصبی، رفتاری بررسی کنیم.<br>روش تحقيق :&nbsp;<br>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار&nbsp; ADHD با اختلال عصبی، رفتاری به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که بارضایت خانواده قصد داشتند در جلسات CBMT شرکت کنند، ارزیابی توسط دو آزمون آخن باخ و کانرز وپرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش(سحاب تربتی و همکاران ۱۴۰۱) صورت و سپس مجموعه آموزشی موسیقی درمانی مانند یک وسیله بازی در اختیار کودک قرار گرفت.در مشاهدات میزان مهارت های حرکتی، شنیداری، گفتاری و دیداری مورد بررسی و ارزیابی قرار و پس از اجرای پیش آزمون و تست موسيقى درمانى جلسات CBMT به مدت ۵ ماه اجرا میگردد. کودک در جلسات CBMT فعال در ۲۰ جلسه به مدت ۳۰ دقیقه یک روز در هفته برگزار میشود شرکت و جلسات توسط تسهیلگران زیر نظر هنردرمانگر متخصص در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب تشکیل میگردد.<br>یافته‌ها :<br>میانگین جواب تستهای انجام شده در مقایسه با&nbsp;پیش از جلسات CBMT تفاوت معناداری داشته است، همچنین نتایج تحلیل با اندازه‌گیری مکرر نشان داد CBMT بر&nbsp; اختلال ADHD کودک مؤثر است. داده‌های بدست آمده از سنجش دو آزمون آخن باخ و کانرز با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با کمک نرم افزار SPSS-18 تحلیل شدند، همچنین تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون(BAI) نشان داد که اندازه اثر مداخلات CBMT در درمان ADHD زیاد است. <br>نتیجه گیری :<br>آنالیز داده‎ها نشان داد که تمریناتCBMTمعین زیرنظر هنردرمانگر متخصص، مشکلات کودک دچار ADHD از راه اصلاح عملکرد مغز کاهش، همچنین باعث بهبود و کاهش نشانه‌های پرخاشگری، کمبود توجه و بیش فعالی شده است.</p> <p>&nbsp;Sahab.torbati@yahoo.com</p> <p>09392911360</p> 2023-09-25T18:31:48+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/268 بررسی رابطه ولع مصرف حشیش و ویژگی های شخصیتی در مددجویان تحت درمان نگهدارنده با متادون - MMT ۱۳۹۷ - ۱۳۹۵ 2023-09-25T18:35:29+0330 vida alikhani vida.alikhani@yahoo.com <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>پیش زمینه :</strong> سوء مصرف مواد مخدر یک مشکل بهداشت جهانی است و اعتیاد یک بیماری مزمن و پیش رونده مغزی است که دارای تاثیرات عمیق اجتماعی ، روان شناختی ، جسمی و اقتصادی است . تجربیات بالینی و مطالعات مختلف نشان داده اند که <br> ولع مصرف می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف از قبیل شرایط اجتماعی ، فشارهای روانی و اضطراب قرار گیرد و لذا بررسی عوامل القاء مصرف و مطالعه بر روی روش های کنترل و مهار آن اهمیت می یابد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ولع مصرف حشیش و ویژگی های شخصیتی در مددجویان تحت درمان نگهدارنده با متادون بوده است.</p> <p><strong>مواد و روش</strong> <strong>:</strong> طرح پژوهش در این مطالعه ، همبستگی است که در سال 1397- 1395 بر روی 60 مرد ( ۴۰ - ۲۲ ) ساله مصرف کننده به حشیش در شهر تهران انجام شد . معتادان از مراکز نگه داری تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران به روش خوشه ای از مناطق ( 14و 9 ، 7 ) منتخب و مددجویان از مراکز واجد شرایط به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی ، برای سنجش میزان ولع مصرف حشیش از پرسشنامه سائق مواد ( DDQ &nbsp;) و برای سنجش ویژگی های شخصیتی و دو زیر گروه وابسته به آن ، شامل سرشت &nbsp;(مشتمل بر چهار بعد : نوجویی ، آسیب – پرهیزی ، پاداش – وابستگی و پشتکار ) و منش ( مشتمل بر سه بعد : خود – راهبری ، خود – فراروی و همکاری ) از پرسشنامه سرشت و منش – 125 ( TCI-125 ) کلونینجراستفاده گردیده است . داده های آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل شدند و برای استنباط یافته ها از آزمون t یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.</p> <p><strong>یافته ها :</strong> نتایج نشان داد افراد تحت بررسی در ابعاد نوجویی و آسیب – پرهیزی نمره بالاتر و در ابعاد پاداش – وابستگی ،&nbsp; خود – راهبری ، خود – فراروی ، همکاری و پشتکار نمره پایین تر از هنجار جامعه کسب نموده اند و هم چنین ولع مصرف حشیش با بعد نوجویی رابطه مستقیم ( 001/0 &gt; P ) وبا بعد همکاری ارتباط معکوس ( 001/0 &gt; P ) داشته است.</p> <p><strong>نتیجه گیری :</strong> با شناسایی ویژگی های شخصیتی و همچنین میزان شدت درک ولع مصرف مواد توسط مددجویان تحت درمان نگهدارنده مواد ، می توان ماندگاری و یا خروج افراد از درمان را پیش بینی نمود.</p> <p><strong>کلیدواژه ها :</strong> درمان نگهدارنده با متادون ،حشیش ، ولع مصرف ، ویژگی های شخصیت ، سرشت و منش</p> <p>&nbsp;</p> 2023-09-25T18:32:39+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/269 مقایسه سلامت خواب زوجین دوسرشاغل بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی 2023-09-25T18:35:29+0330 مریم شه شناس mrymshhshnas@gmail.com نوشین پردلان pordelan@srbiau.ac.ir <p><strong>زمینه و هدف</strong>: اشتغال همزمان هر دو زوج می­تواند سلامت آن­ها را به خطر ­اندازد که از مهمترین شاخص­های سلامت، سلامت خواب افراد می­باشد و تعریف سلامت خواب برای سلامت جوامع حیاتی است، هدف از این پژوهش مقایسه سلامت خواب در زوجین دوسر شاغل بر اساس ویژگی­های جمعیت شناختی می­باشد.</p> <p><strong>روش</strong>: روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است؛ جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین دوسرشاغل شهرتهران که در سال 1401-1400 در شهر تهران ساکن و مشغول به کسب درآمد هستند می­باشد و پرسشنامه مناسب در چندین گروه اجتماعی موجود در فضای مجازی (واتساپ) توزیع گشت، از میان پاسخ دهندگان تعداد280 نفر به روش تصادفی ساده و در دسترس انتخاب شدند؛ داده­های جمع آوری شده (280=N) در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 24 و به­وسیله آزمون آماری تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته­ها</strong>: یافته­ها بیانگر این مطلب است که بین سلامت خواب بر اساس جنسیت، شغل، تحصیلات و سن، تفاوت معناداری در سطح 05/0 وجود دارد؛ زنان در سلامت خواب نمره کل میانگین بیشتری را نسبت به مردان دارا بودند، در مقایسه سلامت خواب بر اساس شغل، افرادی که شغل آزاد داشتند نمره کل میانگین بالاتری را نسبت به افرادی که شغل دولتی داشتند کسب کردند و نیز در مقایسه سلامت خواب بر اساس میزان تحصیلات تفاوت معناداری در میانگین یکی از گروه­ها یافت شد که طبق آزمون تعقیبی توکی میزان تحصیلات دکتری با دیگر گروه­ها به جز کارشناسی ارشد تفاوت معناداری داشتند و همچنین از لحاظ سن، بین گروه 30 الی &nbsp;39 ساله­ها با گروه 40 &nbsp;الی &nbsp;49 ساله­ها تفاوت معناداری یافت شد. در مقایسه سلامت خواب در زوجین دوسرشاغل بر اساس سابقه اشتغال و تعداد فرزندان تفاوت معناداری یافت نشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: پژوهش حاضر که بین ویژگی­های جمعیت شناختی براساس جنسیت، شغل، تحصیلات، سن، سابقه اشتغال و تعداد فرزندان است، به جز سابقه اشتغال و تعداد فرزندان مابقی بیانگر تفاوت در سلامت خواب در زوجین دوسرشاغل می­باشد.</p> <p><strong>کلمات کلیدی</strong>: سلامت خواب، زوجین دوسرشاغل، ویژگی­های جمعیت شناختی</p> <p>&nbsp;</p> 2023-09-25T18:33:21+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/270 بررسی و مقایسه تاثیر باغبانی بر احساس تنهایی و افسردگی مردان سالمند همسر از دست داده و مردان سالمند مجرد 2023-09-25T18:35:29+0330 رضا شاهمرادی shahmordi226@gmail.com <p>زمینه و هدف: احساس تنهایی و افسردگی &nbsp;در همه گروهای سنی تجربه می شود اما در سالمندان به علت مستقل شدن فرزندان و جدا شدن از خانواده، از دست دادن همسر و دوستان و همچنین&nbsp; افت فیزیکی و مشکلات سلامتی بیشتر دیده می شود. در این میان گروهی از سالمندان &nbsp;نیز وجود دارند که به عللی در دوران جوانی و میانسالی ازدواج نکرده و &nbsp;در سالمندی همچنان مجردند. برای کاستن از احساس تنهایی مداخلات متعددی وحود دارد. در مداخلات درمانی مبتنی بر طبیعت، می‌توان از گیاهان و شرایط طبیعی مانند باغبانی به‌منظور سلامت و بهبودی انسان بهره جست. هدف از این مطالعه بررسی&nbsp; و مقایسه تاثیر باغبانی بر احساس تنهایی مردان سالمندی که همسر خود را از دست داده اند و تنها زندگی می کنند و مقایسه آن با مردان سالمند مجرد است.</p> <p>روش تحقیق:&nbsp;این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی بوده که در آن 12 نفر مرد سالمند همسر از دست داده و 12 مرد سالمند مجرد&nbsp; که به طور مستقل و تنها زندگی می کردند &nbsp;به عنوان نمونه‌های پژوهش انتخاب شدند. هر دو گروه با ابزار گردآوری داده‌ها شامل: پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک، آزمون افسردگی سالمندان و آزمون احساس تنهایی سالمندان مورد بررسی قرار گرفتند. سپس مداخله پژوهش شامل فعالیت باغبانی (سبزی‌کاری، آبیاری درختان و سبزی ها، برداشت سبزی و میوه چینی) &nbsp;طی یک دوره 8 هفته‌ای (هفته ای یک&nbsp; جلسه و هرجلسه 3 ساعت) در یک باغ اجرا شد. در پایان مداخله، مجدداً اعضای دو گروه با آزمون احساس تنهایی و افسردگی سالمندان مورد ارزیابی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.</p> <p>یافته ها: نتایج نشان داد باغبانی بر میزان افسردگی &nbsp;هر دو گروه ونیز احساس تنهایی مردان سالمند همسر از دست داده تاثیر معناداری دارد اما&nbsp; بر احساس تنهایی گروه سالمندان مجرد &nbsp;تاثیری ندارد.</p> <p>نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد فعالیت باغبانی در مردان سالمند&nbsp; مجرد و همسر از دست داده سبب کاهش افسردگی می شود اما بر احساس تنهایی سالمندان مجرد تاثیر معناداری ندارد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-09-25T18:34:08+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/271 اثربخشی آموزش بازی‌های هماهنگ کننده نیمکره های مغزی بر رشد زبانی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر 2023-09-27T11:25:11+0330 سید مجتبی عقیلی dr_aghili1398@yahoo.com زهرا ایزانلو Mitra_namazi@yahoo.com <p><strong>زمینه و هدف:</strong> کم توان ذهنی یکی از شایع ترین ناتوانی های رشدی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش بازی‌های هماهنگ کننده نیمکره های مغزی بر رشد زبانی کودکان کم توان ذهنی آموزش‌پذیر انجام شد</p> <p><strong>روش</strong>: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان10-8 ساله کم توان ذهنی آموزش‌پذیر مدرسه شهید دستغیب شهر اسفراین در سال تحصیلی 96-97 بود. از میان جامعه آماری فوق به روش نمونه گیری در دسترس30 کودک کم توان ذهنی انتخاب و با جایگزینی تصادفی در گروه های آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند و به آزمون رشد زبانی TOLD&nbsp; پاسخ دادند. آموزش بازی های هماهنگ کننده نیمکره های مغری برای گروه آزمایش طی 16 جلسه 60 دقیقه ای به صورت هر هفته 2 جلسه به اجرا درآمد؛ سپس در پایان مداخله بار دیگر آزمودنی های گروه های آزمایش و گواه توسط ابزار پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس، تحلیل گردیدند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: نتایج نشان داد که آموزش بازی های هماهنگ کننده نمیکره های مغزی باعث مولفه های سازماندهی، صحبت کردن، نحو و واج شناسی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شد (05/0&gt;p).</p> <p>&nbsp;<strong>نتیجه گیری</strong><strong>:</strong> نتایج حاکی از آن است که در کنار سایر روشهای درمانی می توان از درمان با بازی های هماهنگ کننده نیمکرات مغزی جهت افزایش تقویت رشد زبانی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر استفاده کرد.</p> 2023-09-27T11:25:11+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/273 الف اثر بخشی برنامه آموزشی استدلال و توانبخشی R&R بر مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان گیلان 2023-09-27T11:26:05+0330 شینا زینعلی shinazinali487@gmail.com <p>هدف پژوهش حاضر تعيين اثر بخشی برنامه آموزشی استدلال و توانبخشی <strong>R&amp;R</strong> بر مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان گیلان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر رشت در دو ناحیه آموزشی ناحیه یک و دو در سال تحصیلی 1402 به تعداد 361 نفر بودند، در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). &nbsp;پرسشنامه‌های پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه مهارتهاي ارتباطي کویین دام (2004) که به عنوان پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد و برای گروه آزمایش برنامه استدلال و توانبخشی در 8 جلسه اجرا شد. &nbsp;داده ها با استفاده از روش ضريب تحلیل کواریانس چند متغیره تحليل گرديد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد؛ میانگین نمرات توانایی دریافت و ارسال پیام (08/43=<strong>F</strong>)، بینش نسبت به فرآیند ارتباط (21/21=<strong>F</strong>)، مهارت گوش دادن (54/23=<strong>F</strong>)، کنترل عاطفی (43/18=<strong>F</strong>) و ارتباط توأم با قاطعیت (58/49=<strong>F</strong>) در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری دارد(05/0&gt;<em>p</em>). نتایج نشان داده است که نزدیک به 2/65درصد از تفاوت های فردی به تفاوت بین دو گروه مربوط است. با توجه به نتایج فوق با برگزاری کارگاههای آموزشی و ضمن بررسی دقیق نقش متغیرهای هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی می توان سطوح مشکلات مربوط به تحصیل دانش آموزان را کاهش داد.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> 2023-09-27T11:26:05+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/274 الف بررسی تأثیر آموزش تفکر خلاق(اسکمپر و سينکتيکس) بر عزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1400-1401 2023-09-27T11:27:36+0330 زهرا فنائی zahra66fanae@gmail.com ابوالقاسم یعقوبی yaghoobi@basu.ac.ir <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>زمینه و</strong> <strong>هدف:</strong> &nbsp;یکی از جنبه های اساسی شخصیت هر فردی، عزت نفس است که کمبود یا فقدان آن ممکن است پایه گذار انواع گوناگونی از بیماریهای روانی باشد. اين پژوهش با هدف تاثیر آموزش تفکرخلاق (اسکمپر و سینکتیکس) بر عزت نفس دانشجویان دخترِمقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شده است. <strong>روش تحقیق</strong>: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق نيمه آزمايشي به صورت پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه كنترل بوده و جامعه آماري اين مطالعه شامل پنج کلاس از دانشجویان دختر ( شامل 60 نفر) در سال تحصیلی 1401-1400 که با استفاده از نمونه گيري غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده و در 4 گروه اسکمپر(15نفر)، سینکتیکس(15 نفر) و کنترل(هرگروه،&nbsp; 15 نفر) به صورت تصادفی قرارگرفتند. براي گردآوري اطلاعات در پيش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه هاي &nbsp;عزت نفس روزنبرگ استفاده شد. 10 جلسه آموزش90 دقيقه اي براي گروه هاي آزمايشي انجام شد و پس از آن، از گروه ها پس آزمون گرفته شد. نتايج با استفاده از تحليل کوواريانس ساده (ANCOVA) و نيز تحليل تي براي گروه هاي مستقل، مورد ارزيابي قرار گرفت. <strong>يافته ها :</strong> نتايج نشان داد که آموزش فن اسکمپر در افزايش عزت نفس دانشجویان مؤثر بوده (P&lt;0/05) ولي آموزش فن سينکتيکس تأثيري در آن نداشت(P&gt;0/05). <strong>نتیجه گیری:</strong> در پی نتایج این تحقیق مبنی بر بهبود عزت نفس دانشجویان &nbsp;با استفاده از آموزش فن اسکمپر،&nbsp; پیشنهاد می شود متخصصان از این فن به عنوان يکي از روش هاي ارتقاء عزت نفس در دانشجویان دختر استفاده نمايند.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلمات کلیدی: </strong>&nbsp;اسکمپر، تفکر خلاق، سینکتیکس،&nbsp; دانشجویان دختر، عزت نفس.</p> 2023-09-27T11:27:36+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/275 تأثير آموزش مهارت های آگاهي واج شناختي بر مهارت های زبان دریافتی و تمییز شنیداری در دانش آموزان پسر نارسانویس پايه سوم ابتدايي شهر همدان در سال تحصیلی 1401-1400 2023-09-27T11:28:10+0330 زهرا فنائی zahra66fanae@gmail.com ابوالقاسم یعقوبی yaghoobi@basu.ac.ir <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> ضعف در مهارت نوشتن می تواند موفقیت فرد را درحوزه های تحصیلی، شغلی و اجتماعی به خطر اندازد. هدف تحقیق پیش رو تأثير آموزش مهارت های آگاهي واجشناختي برعملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانویس پايه سوم ابتدايي شهر همدان در سال تحصيلي در سال تحصیلی 1401-1400 بود. <strong>روش تحقیق</strong>: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق نيمه آزمايشي به صورت پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه كنترل بوده و جامعه آماري اين مطالعه شامل 85 &nbsp;نفر از کلیة دانش آموزان پسر نارسانویس پایه ی سوم ابتدائی شهر همدان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که در مراکز اختلال یادگیری این شهر(باران و ساحل) طبق چک لیست های تشخیصی به عنوان نارسا نویس تشخیص داده شده بودند و30 نفر از آنها با استفاده از نمونه گيري غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده و در 2 گروه آزمایش(15 نفر) و کنترل(15 نفر) &nbsp;به صورت تصادفی قرارگرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات در پيش آزمون و پس آزمون از آزمون &nbsp;وکسلر وتشخیص نارسانویسی یعقوبی، پلنگی و افضلی(1397) استفاده شد. برنامه آگاهی واجشناختی طی 10 جلسه 45 دقیقه ای به گروه آزمایش ارائه شد وگروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. در نهایت، از گروه ها پس آزمون گرفته شد. داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار 27 SPSS&nbsp;&nbsp; در دو بخش توصیفی و استنباطی با&nbsp; استفاده از روش های آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کواریانس پردازش گرديد. <strong>یافته ها:&nbsp; </strong>نتایج نشان داد آموزش مهارت های آگاهی واجشناختی بر عملکرد نوشتن در دانش آموزان پسر نارسانویس دورة اول ابتدایی تاثیر معناداری دارد و همچنین برمولفه های&nbsp; تمییز شنیداری و زبان &nbsp;دریافتی معنادار است(p&lt;0/01). <strong>نتیجه گیری:</strong> طبق نتایج تحقیق مبنی برموثر بودن روش آموزش آگاهی واج شناختی بر عملکرد نوشتن دانش آموزان، پیشنهاد می شود درمانگران با ارزیابی پیش نیاز های مهارت نوشتن و با بکار بردن برنامه های آموزش آگاهی واج شناختی، اهداف درمانی جامعی برای مراجعانشان تنظیم کنند.</p> 2023-09-27T11:28:10+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/272 اثر توانبخشی گروهی به شیوه یکپارچگی حسی بر دستخط و دیکته نویسی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری 2023-09-29T02:35:18+0330 مریم مقدسی moghadasi60@yahoo.com حسین شیبانی hosein.sheybani@pnu.ac.ir <p style="direction: rtl;"><strong>زمینه و هدف:</strong> مشکلات یادگیری در بین دانش‌آموزان و به تبع آن جستجوی راه حل‌های کاربردی برای بهبود و اصلاح آن موجب شده است تا پژوهش‌های مختلف و بحث‌های متعددی به عمل آید. از طرفی اختلالات یادگیری خاص، به عنوان یک پدیده منحصر به فرد آموزشی و یادگیری باعث تعجب و سردرگمی پژوهشگران شده است، زیرا کودکان مبتلا به این ناتوانی از ضریب هوشی متوسط یا بالا برخوردارند و این در حالی است که در مهارتهای تحصیلی همچون ریاضی، خواندن و نوشتن موفق نیستند. لذا این پژوهش با هدف تعیین اثر توانبخشی گروهی مبتنی بر یکپارچگی حسی بر مشکلات دستخط و دیکته نویسی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری انجام شده است.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>روش</strong>: روش پژوهش حاضر از نظر کنترل متغیرها، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بعد از یک ماه می‌باشد. نمونه شامل ۳۰دانش‌آموز در دو گروه آزمایش و کنترل بود. حجم نمونه با استفاده ازجدول کوهن با اندازه اثر ۵۰/۰ و توان آزمون ۵۷، ۱۵ دانش‌آموز در گروه آزمایش و ۱۵ دانش‌آموز در گروه کنترل برآورد شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از تست وکسلر برای تشخیص اختلال یادگیری استفاده شد و از آزمون بندر گشتالت برای تشخیص اختلال دستخط و از نمونه دستخط و دیکته و فراوانی غلط‌های دیکته و چک لیست‌های معلم ساخته برای تشخیص اختلال دیکته و دستخط و از پرسشنامه یکپارچگی حسی- حرکتی(لیکلن-اوزرتسکی) و آزمون سرند برای تشخیص مشکلات یکپارچگی حسی- حرکتی استفاده شد.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>یافته‌ها</strong>: تمرین های گروهی یکپارچگی حسی مثل ادراک دیداری فضایی، تقویت مهارت های ظریف و درشت،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهت یابی، تجسم فضایی و... باعث برطرف شدن ضعف دستخط و دیکته نویسی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شد، که باعث معناداری نتایج قیاس پیش آزمون و پس آزمون گردید.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;با توجه به یافته های بدست آمده و تقویت موارد ذکر شده، می توان نتیجه گرفت که توانبخشی گروهی مبتنی بر یکپارچگی حسی بر مشکلات دیکته نویسی و دست خط این گروه از دانش آموزان اثربخش بوده و به دست اندرکارن توصیه می گردد از این روش استفاده نمایند.</p> 2023-09-29T02:35:18+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/278 واکاوی پیامدهای روان¬تنی ادراک شده در دختران و پسران کودک کار: یک مطالعه کیفی 2023-10-04T20:35:32+0330 مهناز کهریزه kahrizeh.mahnaz@gmail.com فهیمه باهنر Fahime.bahonar@ut.ac.ir <p>یکی از این دگرگونی­های اجتماعی نوظهور، پدیده کودکان کار می­باشند. این پژوهش با هدف واکاوی واکنش‌های روان­تنی در کودکان کار انجام شد. در پژوهش حاضر از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل کودکان کار شهر تهران در بازه زمانی 1397-1398 بود. شرکت­کنندگان از طریق نمونه­گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. حجم نمونه تا اشباع معنی ادامه یافت و نهایتاً&nbsp; 12نفر انتخاب شدند. به ­منظور جمع­آوری اطلاعات، نمونه­ها مورد مصاحبه نیمه­ساختاریافته قرار گرفتند. در نهایت تجزیه داده‌ها از روش کلایزی استفاده شد. نتایج منجربه شناسایی 1 مضمون­اصلی، 4 زیرمضمون و 19 مفهوم اولیه شد. مضمون اصلی واکنش­های روان­تنی شامل 1-مشکلات تغذیه­ای، 2-مشکلات در تناسب اندام، 3-مشکلات در خواب و 4-مشکلات عصبی بود. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که کودکان کار پیامدهای روان­تنی سخت و ناگوار را تجربه می­کنند که می­تواند سلامت روان آنان را تخریب کند.</p> 2023-10-04T20:35:32+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/284 مقایسه ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی و پردازش هیجان در بیماران دیابت نوع ۲ و افراد سالم شهر ساری 2023-10-05T13:44:31+0330 فاطمه زینتی fatemeh.sorena@gmail.com <h2>زمینه و هدف: دیابت نوع ۲ یک بیماری مزمن است که به دلیل مشکلات در تولید و استفاده از انسولین در بدن ایجاد می‌شود و می‌تواند تاثیرات شدید و مخربی روی سلامت جسمانی روانی افراد داشته باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی و پردازش هیجان در بیماران دیابت نوع ۲ و افراد سالم شهر ساری بود.</h2> <h2>روش: روش پژوهش علی مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و افراد عادی شهر ساری بدون سابقه بیماری و حجم نمونه شامل 50 نفر افراد مبتلا به دیابت نوع دو و 50 نفر افراد عادی در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه‌گيري شامل پرسشنامه 48 سوالی پردازش هیجانی باکر و همکاران (2010)، پرسشنامه 26 سئوالی ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی ریتچی و فیتزپاتریک (1990) بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از روشهاي آماری t مستقل و تحليل واريانس چندمتغيره (مانوا) استفاده شد.</h2> <h2>یافته‌ها: طبق یافته‌های حاصله، بین میانگین نمرات ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی و پردازش هیجان بیماران دیابت نوع ۲ و افراد سالم تفاوت معناداری وجود نداشت.</h2> <h2>نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد تفاوتی در ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی و پردازش هیجان بین بیماران دیابت نوع ۲ و افراد سالم وجود ندارد.</h2> 2023-10-05T13:44:31+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/285 پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد براساس صفات شخصیتی و طرح‌واره‌های ناکارآمد اولیه در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرچالوس 2023-10-05T14:50:33+0330 زهرا مرتضی پورسیبنی mortezapour.zahra1377@gmail.com ارسلان خان محمدی اطاقسرا ar.khanmohammadi@gmail.com <p>سابقه و هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس صفات شخصیتی و طرح‌واره‌های اولیه‌ی ناکارآمدشان، انجام شد. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود.</p> <p>مواد و روش ها: جامعه، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری آماری شامل ١٠٠ نفر از دانش‌آموزان پسر متوسطه‌ی دوم در سال تحصیلی ١۴٠١ درحال تحصیل بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در خصوص ابزارگرداوری اطلاعات، داده‌ها با پرسش‌نامه‌ی آمادگی به اعتیاد زرگر (١٣٨٧)، پرسش‌نامه‌ی طرح‌واره‌های ناکارآمد اولیه‌ی یانگ (٢٠٠٣) و پرسش‌نامه‌ی صفات شخصیتی نئو مک کرا و کاستا (١٩٨۵) گردآوری شد.داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی ٢۶ و به روش آمار توصیفی و آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه‌و‌تحلیل شدند.</p> <p>یافته‌ها: نشان داد طرح‌واره‌های آسیب‌پذیری در برابر ضرر و بیماری، رها‌شدگی، نقص شرم و بی‌اعتمادی بدرفتاری به‌طور مثبت و معنی‌داری قابلیت پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد را در دانش‌آموزان داشته‌اند. همچنین، صفات شخصیتی قابلیت پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد دانش‌آموزان را به‌طور معنی‌داری دارد. برون‌گرایی با بیشترین میزان بتا و پس از آن روان‌رنجورخویی به‌طور مثبت و وظیفه‌شناسی به‌طور منفی توانایی پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد دانش‌آموزان را داشتند.</p> <p>استنتاج: این پژوهش نشان داد که صفات شخصیت و طرح‌واره‌های ناکارآمد اولیه می‌تواند آمادگی به اعتیاد را در دانش‌آموزان پیش‌بینی کند.</p> 2023-10-05T14:50:33+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/282 اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب و کارکردهای اجرایی کودکان با سرطان خون 2023-10-06T11:23:48+0330 رقیه قاسمی حمزه کلا r_ghasemi54@yahoo.com <p><strong>زمینه و هدف:</strong> سرطان از جمله بیماریهای مزمن و از علل اصلی مرگ در کودکان است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب و کارکردهای اجرایی کودکان با سرطان خون پس از شیمی‌درمانی بود.</p> <p><strong>روش:</strong> پژوهش &nbsp;حاضر از نوع کاربردی و نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان 5 تا ۱0 ساله مبتلا به سرطان خون شهر بابل بود، که از میان آنها تعداد ۳۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) قرار گرفتند و به پرسشنامه‌های اضطراب اسپنس فرم کودک (۱۹۹۷) و فرم والدین (۱۹۹۹) و کارکردهاي اجرایی جیوآ و همکاران (2000) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش ۱۰ جلسه مداخله را به‌صورت انفرادی دریافت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از آزمون کوواريانس چند متغیره و نرم افزار spss نسخه ۲۶ استفاده گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌ها نشان داد 78 درصد تغییرات اضطراب جدایی، 69 درصد تغییرات اضطراب اجتماعی، 46 درصد تغییرات وسواس فکری-عملی، 68 درصد تغییرات پنیک- بازار هراسی، 67 درصد تغییرات اضطراب فراگیر و 51 درصد تغییرات ترس از صدمات جسمانی کودکان از تفاوت گروه‌های آزمون و کنترل ناشی شد همچنین اندازه اثر محاسبه شده نشان داد 36 درصد تغییرات بازداري، 49 درصد تغییرات جهت‌دهی، 50 درصد تغییرات کنترل هیجانی، 41 درصد تغییرات آغاز به کار، 48 درصد تغییرات حافظۀ فعال، 53 درصد تغییرات برنامه‌ریزی، 63 درصد تغییرات سازماندهی اجزاء و 46 درصد تغییرات نظارت کودکان از تفاوت گروه‌های آزمون و کنترل ناشی گردید.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بنابراین می‌توان گفت که بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب روی اضطراب و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به سرطان خون تأثیر معنادار دارد.</p> <p><strong>کلمات کلیدی: </strong>بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب ، اضطراب، کارکردهای اجرایی، سرطان خون، کودکان</p> 2023-10-06T11:23:48+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/280 طراحی و تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر تمرین‌های توانبخشی شناختی و تمرین بدنی و ارزیابی اثربخشی آن بر توجه پایدار، پرخاشگری بدنی و خودتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم 2023-10-07T21:21:45+0330 محمد اسکندری eskandarilan12@yahoo.com سارا امیدی saraomidiii98@gmail.com <p><strong>زمینه و هدف: </strong>پرخاشگری و نقص در خودتنظیمی دو تابلو بالینی اختلالات طیف اتیسم بوده و همواره رویکردهای مختلف درمانی بر این دو مولفه تاکید فزاینده‌ای داشته‌اند؛ از آنجایی‌که نوجوانان با اختلالات عصبی-تحولی نیازمند برنامه درمانی مبتنی‌بر مداخلات شناختی و فیزیکی می‌باشند؛ هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین‌های توانبخشی شناختی و تمرین بدنی بر توجه پایدار، پرخاشگری بدنی و خودتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم بود. <strong>روش تحقیق:</strong> روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. به‌منظور بررسی تاثیر تمرین‌های توانبخشی شناختی و تمرین بدنی از پروتکل 16 جلسه‌ای که توسط پژوهشگران تدوین و اعتبار سنجی شده‌است، استفاده شد.&nbsp; جامعه پژوهش حاضر را تمامی نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم شهر تهران تشکیل می‌دهند که از بین آنها 40 نفر (20 نفر گروه کنترل و 20 نفر گروه آزمایش) با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش ابتدا با استفاده از مقیاس رتبه‌بندی اتیسم گیلیام و نیز مصاحبه تشخیصی متخصص تشخیص اتیسم دریافت کرده و سپس تحت مداخله قرار گرفتند. <strong>یافته‌ها: </strong>یافته‌های پژوهش نشان داد، توجه پایدار، پرخاشگری بدنی و خودتظیمی هیجانی گروه آزمایش به‌طور معنی‌داری با گروه کنترل تفاوت داشت، لذا برنامه مداخله‌ای مورد استفاده از اثربخشی مطلوبی برخوردار بوده است. <strong>نتیجه</strong><strong>‎</strong><strong>‌گیری: </strong>از آنجایی‎که افراد با اختلالات طیف اتیسم معمولا نقایص شناختی همچون نقص در توجه و تمرکز و نیز نقایص حرکتی از خود نشان می‌دهند، نتایج پژوهش حاضر نشان داد تقویت مهارت‎های شناختی، عملکردی و فیزیکی باعث بهبود عملکرد نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود تا درمان‎های مداخله‌ای توجه بیشتری به توانبخشی شناختی و تمرینات بدنی در گروه نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم، نمایند.</p> 2023-10-07T21:21:45+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/305 بررسی وضعیت کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی و عوامل موثر بر آن ( مطالعه موردی شهرستان مهاباد) 2023-10-10T11:39:33+0330 رئوف چالش raofchalesh@yahoo.com <p><strong>زمینه و هدف:</strong> ﻫﺪف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی و عوامل موثر بر آن( مطالعه موردی شهرستان مهاباد) است. &nbsp;</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش پیمایشی و به صورت تمام شماری برای مادران کودکان استثنایی انتخاب شد که 160 نفر از مادران کودکان استثنایی ( 98 مادر کودک استثنایی آموزش پذیر، 20 مادر کودک استثنایی تربیت پذیر و 42 مادر کودک استثنایی ایزوله) به عنوان جامعه آماری بودند. همچنین برای مقایسه کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی و مادران کودکان عادی 160 نفر مادر کودک عادی با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی در بین مدارس شهر و روستای شهرستان مهاباد انتخاب شدند که به جامعه آماری اضافه و جمع نمونه به 320 نفر رسید. ابزار پژوهش برای سنجش کیفیت زندگی، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 سوالی (WHOQOL-BREF) استفاده و برای سنجش تاثیر متغییرهای مستقل از پرسشنامه خودساخته استفاده شد. از نرم افزار spss&nbsp; برای تحلیل داده ها و &nbsp;برای تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل دو متغییره، آزمون های همبستگی، مقایسه میانگین ها و رگرسیون دو متغییره استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج تحلیل داده ها حاکی از پایین تر بودن سطح کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی نسبت به مادران کودکان عادی است.</p> <p><strong>نتیجه:</strong> پژوهش اثر بخشی عوامل موثر بر کیفیت زندگی شامل مشارکت در فعالیت های مدرسه، سطح کم­توانی ذهنی، سطح کم­توانی جسمی و میزان گرایش به فعالیت های مذهبی را تایید کرد.</p> 2023-10-10T11:39:33+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/306 بررسی رابطه اضطراب کرونا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران ام اس 2023-10-10T11:45:50+0330 رئوف چالش raofchalesh@yahoo.com عبدالهادی سعیدی mahabad.madadkar@umsu.ac.ir <p><strong>زمینه و هدف:</strong> پژوهش حاضر به بررسی رابطه اضطراب کرونا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران ام اس پرداخته است.</p> <p><strong>روش</strong>: جامعه آمار پژوهش حاضر 110 نفر از بیماران ام اس مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد در نیمه دوم سال 1400 بود که برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS ) (علی‌پور و همکاران، 1398)و پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) زیمنت و همکاران استفاده شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته های پژوهش نشان داد که بین علائم روانی ناشی از اضطراب بیماری کرونا با حمایت اجتماعی ادارک شده رابطه منفی و معنادار وجود دارد؛ (05/0P&lt;)&nbsp; و همچنین بین علائم جسمانی ناشی از اضطراب بیماری کرونا با حمایت اجتماعی ادارک شده &nbsp;رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (05/0&gt;&nbsp; P) .</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> نتایج این تحقیق نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک شده نقش مهمی در میزان اضطراب کرونا بیماران ام اس ایفا میکنند. لذا با توجه به سطح بالای شیوع بیماری کرونا، هدف قراردادن حمایت ادارک شده در مراحل درمان بیماران ام اس، میتواند در کاهش اضطراب کرونا در دوران شیوع مؤثر باشد.</p> 2023-10-10T11:45:50+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/293 اثربخشی مداخله مبتنی بر امیددرمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد 2023-10-11T12:10:11+0330 رئوف چالش raofchalesh@yahoo.com محمدآزاد عبداله پور m.a.abdollahpour@gmail.com <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف پژوهش بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر امید درمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد بود.</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد بودند. با استفاده از نرم افزار G-POWER و روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و در گروه­ها به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز(2007) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته­ها نشان داد امید درمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی موثر است. هم چنین امید درمانی بر انسجام اجتماعی، انطباق اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی تاثیرمعناداری داشته است.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از درمان امید درمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد استفاده کرد.</p> 2023-10-11T12:10:11+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/303 تجربه زيسته پدران ايراني داراي نوجوان مبتلا به اختلال طيف اوتيسم: مطالعه كيفي 2023-10-11T12:13:24+0330 فرح بکی زاده bakizade.farah@gmail.com زهرا طاهری فر z.taherifar@ut.ac.ir حجت اله فراهانی ipsyhaf@gmail.com سینا توکلی sinatavakoli69@gmail.com <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف از پژوهش حاضر واکاوی تجربه زیسته پدران دارای نوجوان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود. فهم دنیای زیسته­ی پدران دارای فرزند با اختلال طیف اوتیسم با تأکید بر فهم ادراک آنان از نقش خود در خانواده، نیازهای آنان باهدف شناسایی موانع و تسهیلگرهای رفع این نیازها و منابع حمایتی ادراک شده توسط آنان، اهمیت ویژه‌ای دارد تا بتوان برنامه‌های مداخلاتی و حمایتی متناسب با تجربه‌های زیست شده و ادراک‌های پدران را برای حضور بیشتر آنان در خانواده و برنامه های مداخلات توان‌بخشی فرزندانشان را برنامه­ریزی کرد.</p> <p><strong>روش</strong>: طرح پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استقرایی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش، 8 پدر دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در بازه سنی 11 تا 18 سال بودند. گردآوردی اطلاعات در این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری و اشباع نمونه‌ای ادامه پیدا کرد. داده‌های به دست آمده با استفاده از رویکرد جیورجی و از نوع تحلیل ترکیبی، تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و پردازش شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، یافته‌های پژوهش در 8 مضمون اصلی و 27 زیرمضمون ارائه شد که عبارتند از: 1. بحران اول: ضربه‌ی تشخیص (علائم ادراک شده اولیه، فروپاشی، مانایی سوگ)، 2. روش‌های جبرانی (معنادهی، حمایت اطرافیان، زمان خصوصی، اشتغال)، 3. دنیای ناشناخته (دنیای ناشناخته برای والدین، دنیای ناشناخته برای کادر خدمات، دنیای ناشناخته برای جامعه، عواقب ناشناخته بودن مسیر)، 4. زوجیت فراموش شده (اضمحلال زوجیت، ارتباط مکانیکی، مشاجرات زناشویی - تشدید علائم اوتیسم، عوامل حفاظتی، نیازهای آموزشی زناشویی) 5. پدران فراموش شده (تأمین هزینه، همراه خارج از خانه، حل مسئله، رشد اجتماعی و استقلال فرزند، بینش از نقش خود)، 6. چرخه‌ی درآمد – هزینه (افزایش هزینه، کاهش درآمد)، 7. بحران دوم: بلوغ (افزایش مسئولیت والد همجنس، خلأ آموزش تخصصی)، 8. نیازهای ادراک شده (نیازهای درونی، نیازهای بیرونی).</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;مجموعه‌ی یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که پدران سردرگمی زیادی در ابعاد مختلف زندگی و مدیریت مسائل گوناگون آن از علائم رفتاری و عاطفی در فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم تا مدیریت روابط زناشویی با ، مدیریت چالش های ایجاد شده در شغل، تعامل با سایر فرزندان و چالش های دوران بلوغ هستند. مطابق با نتایج به‌دست‌آمده ارائه برنامه‌های آموزشی در هر یک از مضاین مطرح شده یکی از نیازهای اصلی والد است که می‌تواند بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی آنان تأثیر بگذارد، که این امر نیازمند اجرای پژوهش های بیشتر در این گروه نمونه برای هر یک از مضامین می باشد</p> 2023-10-11T12:13:24+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/294 مقایسه ادراک طردشدگی و ادراک عوامل تغییر سلامت در سالمندان با و بدون افسردگی 2023-10-13T20:00:07+0330 شرمین نصیرخانی shermin.nasirkhani@yahoo.com امیر معروف صوفیان Amirmsn.19@gmail.com <p><strong>زمینه و هدف:</strong> باتوجه به افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان پژوهش در این حیطه بیشتر از گذشته حائز اهمیت است. آدمی با افزایش سن با مشکلات روانشناختی متعددی مانند افسردگی، ممکن است روبرو شود. مشکلات روانشناختی مثل افسردگی روند طبیعی زندگی را تحت تاثیر قرار­داده و دستخوش تغییر می­کنند و حتی ممکن باعث خودکشی افراد شود. فلذا شناسایی عوامل موثر بر افسردگی کمک می­کند تا فعالیت های پیشگیرانه بهتر و کاربردی­تر طراحی شود. از عوامل موثر بر افسردگی در دوران سالمندی ادراک طردشدگی و ادراک پیری است که در این پژوهش بررسی می­شود که آیا این دو ادراک در دو جمعیت سالمندان با و بدون افسردگی متفاوت است یا نه.</p> <p><strong>روش</strong>: این مطالعه از نوع علی مقایسه­ای بوده که در جامعه آماری سالمندان شهرستان باسمنج در سال 1402 انجام شد. روش نمونه گیری این مطالعه به شیوه دردسترس بود که شرکت­کنندگان در یک نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه مداد کاغذی شرکت کردند و پس از دریافت پرسشنامه­ها، اطلاعات شرکت­کننده­هایی که به دليل تکميل ناقص یا عدم جواب دادن صحیح، قابل بررسی نبودند از تحليل خارج شد. نمونه مورد نظر 50 نفر (25 نفر با علایم افسردگی و 25 نفر بدون علایم افسردگی) به روش دردسترس انتخاب شده ­بود. ابزارهای این تحقیق شامل پرسشنامه مقیاس افسردگی سالمندان، مقیاس ادراک طرد شدگی و پرسشنامه فرم کوتاه از ادراک پیری می­باشد. برای تحلیل داده­های به دست آمده­ از نرم افزارSPSS &nbsp;نسخه 24 و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: یافته­های این پژوهش نشان داده است که تفاوت معنی ­داری بین دو گروه سالمندان با افسردگی و بدون افسردگی در ادراک طردشدگی (p&lt;0.01) و ادراک عوامل تغییر سلامت (p&lt;0.01) در سالمندان وجود دارد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> سطوح بالایی از ادراک پیری و ادراک طرد شدگی در سالمندان با نمره بالای افسردگی نسبت به سالمندان با نمره پایین افسردگی مشاهده شد. پیشنهاد می­شود که مشاوران، روانشناسان و سایر حرفه­های یاری­رساننده جهت کاهش افسردگی در سالمندان به مداخله­های درمانی مناسب با توجه به ادراک پیری و ادراک طردشدگی در این گروه توجه داشته باشند.</p> 2023-10-13T20:00:07+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/308 بررسی تاثیر بازی لیوان چینی بر مهارتهای حرکتی ظریف در کودکان بیش فعال 2023-10-16T14:49:01+0330 عاطفه پایدار paydaratfh7@gmail.com محمدرضا صادقیان شاهی rsadeghian@yazd.ac.ir سعید عابدین زاده ماسوله saeed.abedinzadeh.m@gmail.com <p>زمینه وهدف: رشد مهارتهای حرکتی از اهمیت خاصی برخوردار است که همه کودکان باید بصورت مطلوب از آن بهره مند شوند تا بتوانند به نحو شایسته ای کنترل مناسب بر محیط زندگی خود داشته باشند و از آنجا که بازی &nbsp;نقش مهمی را در آموزش کودکان بیش فعال و کمک به بهبود اختلال بیش فعالی دارد، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بازی لیوان چینی بر مهارت های حرکتی ظریف در کودکان بیش فعال انجام گردید.</p> <p>روش کار: در این پژوهش که از نوع مطالعات نیمه تجربی و بصورت پیش آزمون – پس آزمون متشکل از دو گروه آزمایش / کنترل&nbsp; بود. با استفاده مقیاس کانرز والدین30کودک مبتلا به ADHD با میانگین ( سن 7 ±73/6 سال )شرکت داشتند که بصورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابتدا برای هردوگروه پیش آزمون &nbsp;تبحر حرکتی برونیکز –اوزرتسکی برای اندازه گیری مهارتهای ظریف ، انجام پذیرفت . سپس 12 جلسه 45 دقیقه ای آموزش بازی لیوان چینی&nbsp; برای گروه آزمایش اجرا شد و در مقابل نفرات گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند . بعد از دوره آموزشی از هر دوگروه پس آزمون های مذکور &nbsp;بعمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از &nbsp;آمار استنباطی حاصل از آنالیز واریانس مکرر دو راهه استفاده گردید. (P&gt;0/05)</p> <p>یافته ها: نتایج حاصل نشان دادند که &nbsp;بازی لیوان چینی، تاثیر معنا داری در بهبود مهارتهای ظریف گروه آزمایش داشت.</p> <p>نتیجه گیری: یافته ها نشان داد آموزش 12 جلسه بازی لیوان چینی می تواند ابزاری موثر در بهبود مهارتهای ظریف، در کودکان ADHD باشد. بنابراین توصیه می شود، که معلمان و مربیان از بازی لیوان چینی، برای بهبود مهارتهای حرکتی ظریف استفاده کنند .</p> 2023-10-16T14:49:01+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/307 پیش بینی افسردگی بر اساس اعتیاد به سیگار در دانشجویان 2023-10-23T12:04:23+0330 سعید ایمانی s_imani@sbu.ac.ir نیما رضوانی nimarezvani2619@gmail.com ملیکا کچوییان Melika.kachoiyan1396@gmail.com ملیکا کمانی kamani2005@yahoo.com <p><strong>زمینه و هدف:</strong> استعمال دخانیات از اصلی ترین دلایل مرگ زودرس و انواع مختلف بیماری ها در سطح جهان است و با وجود پیامد های خطرناکی که مصرف سیگار می تواند به دنبال داشته باشد، آمار ها حاکی از این است که استعمال این ماده روز به روز خصوصا در میان دانشجویان و جوانان در حال افزایش است، در همین راستا این مقاله پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد به سیگار و افسردگی در دانشجویان انجام شده است.</p> <p><strong>روش</strong>: جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران تشکیل داده که به صورت در دسترس انتخاب شدند و 642 دانشجو در این پژوهش شرکت داشته‌ که 68% آن‌ها پسر و 32% نیز دختر بودند. همچنین برای سنجش افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک و برا ی سنجش اعتیاد به سیگار نیز از پرسشنامه اعتیاد به سیگار فاگستروم استفاده شده است و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار SPSS_27 انجام گرفته است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به سیگار و افسردگی در دانشجویان رابطه‌ ای معنادار وجود دارد، بدین معنا که دانشجویانی که به سیگار اعتیاد داشتند، نسبت به دانشجویانی که اعتیاد به سیگار نداشتند به میزان بیشتری افسرده بودند. این رابطه با در نظر گرفتن عوامل کنترلی مانند جنسیت و سن نیز همچنان حاکم بوده است.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اعتیاد به سیگار می‌تواند یک عامل خطر برای افسردگی در دانشجویان باشد و انجام اقدامات پیشگیرانه و درمانی در این راستا می تواند بسیار حائز اهمیت باشد، علاوه بر این برای فهم دقیق تر این رابطه، به تحقیقات بیشتری با نمونه‌های بزرگتر و استفاده از روش‌های متنوع ‌تر و دقیق‌تر نیاز است.</p> 2023-10-23T12:04:23+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/318 بررسی تاثیر مداخلات مشاوره توانبخشی در ارتقای سلامت روان سالمندان پس از بلایا:مروردامنه 2023-11-24T00:02:36+0330 زهره پارسانیا parsazohreh9@yahoo.com سیدحسین موسوی mosavi_h22@yahoo.com <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>هدف</strong>:افزایش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن 21 بوده و سالخوردگی جمعیت پدیده ای است که برخی از جوامع بشری با آن روبرو شده یا خواهند شد.حوادث و بلایای طبیعی منابع مادی و انسانی بشر راتهدید می کند.هرساله در گوشه وکنارجهان حوادث زیادی رخ می دهد که حداقل بخشی از آنها با عوارض شدید مالی و جانی وروانی همراه هستند.بلایای طبیعی برسلامت و رفاه بزرگسالان به خصوص &nbsp;سالمندان تاثیر می گذارد. سراسر جهان &nbsp;سالمندان در مقایسه با دیگرافراد،پس از بلایای طبیعی بیشتر در معرض خطر پیامدهای سلامت روان قراردارند.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مداخلات مشاوره توانبخشی این افرادپس از بلایا بود.</p> <p><strong>روش کار:</strong> مرور دامنه بر پایه­ی چارچوب ارائه شده توسط آرکسی و اومالی (Arksey and O’Malley) شکل گرفت. این مراحل شامل سوال تحقیق، شناسایی مطالعات، انتخاب مطالعه، ترسیم داده­ها، گردآوری، جمع­بندی و گزارش نتایج بود. استراتژی جستجو به زبان انگلیسی و فارسی&nbsp; به­صورت ترکیبی از تمام اصطلاحات مترداف برای &nbsp;مشاوره توانبخشی سالمندان ، بلایا در پایگاه­های &nbsp;Web of Science، Scopus,pubMed در بازه زمانی &nbsp;2000تا ۲۰۲3 انجام شد. در نهایت23 مدرک &nbsp;که با معیارهای ورود و خروج &nbsp;مطابقت داشت وارد مطالعه شد.</p> <p><strong>یافته ها</strong>: مطالعات مختلف نشان داد که بلایای طبیعی بر سلامت روان افراد به ویژه سالمندان ، تاثیرگذار است. کاهش سلامت روان درابعاد رفتاری و روانی پس ازبلایا ازجمله اختلال درعملکرد، اختلال استرس پس از حادثه، اضطراب، افسردگی، ناامیدی، بی ارزشی،اختلافات خانوادگی ، ترس، بی ارزشی و درماندگی وسایر علائم جسمانی رابیان شد.تاب آوری بعنوان عامل مهم و موثرحفاظتی در سالمندان در برابر بلایا می باشد.همچنین اثربخشی تکنیک های مشاوره توانبخشی پس از بلایا با گذشت زمان &nbsp;نیز مشخص شد.آمادگی بهتر و توانمندسازی جامعه می تواند وضعیت جمعیت آسیب دیده از بلایا را بهبود بخشد.مشاوره توانبخشی می تواند درزمینه روش‌های حمایتی شامل تقویت قابلیت‌های فردی و رویکردهای جامعه‌محور متشکل از نهادهایی مانند آموزش، بهداشت، دولت‌های محلی و ملی باشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: با توجه به افزایش جهانی تعداد سالمندان متاثر از بلایای طبیعی، خدمات بهداشت روان باید برای رفع نیازهای آنها پس از بلایای طبیعی، به ویژه در زمینه تشخیص زودهنگام وارائه خدمات مشاوره توانبخشی انجام شود. مداخلات موثر باید قبل، حین و پس از بلایا انجام شود تا اثرات نامطلوب بر سلامت روان بلایا کاهش یابد. برنامه های توانبخشی باید با در نظر گرفتن بافت فرهنگی جامعه و نیازهای جمعیت آسیب دیده انجام شود. به طوری که آن جامعه به روشی جامع برای مقابله با بلایای آینده دست یابد.</p> <p><strong>کلمات کلیدی</strong>: مشاوره توانبخشی، سلامت روان، سالمندان ، بلایا</p> <p>&nbsp;</p> 2023-11-24T00:02:36+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/324 اثر تحریک تشدید شده مغز با جریان الکتریکی مستقیم فرا جمجه ای (tDCS) هر دو طرف قشر پیش پیشانی پشتی جانبی (DLPFC) در کاهش ولع بیماران با اختلال مصرف مواد افیونی (هروئین) 2023-11-27T21:01:10+0330 سعید ایمانی psychology2008@gmail.com <p>چکیده</p> <p>هدف: این پژوهش با هدف اثر تحریک تشدید شده مغز با جریان الکتریکی مستقیم فرا جمجه ای (tDCS) هر دو طرف قشر پیش پیشانی پشتی جانبی (DLPFC) در کاهش ولع بیماران با اختلال مصرف مواد افیونی انجام شد.</p> <p>روش: در پژوهش حاضر یک طرح نیمه آزمایشی بر روی 30 نفر از افرادی که داوطلبانه در کمپ بهاران شهید محلاتی اجرا شد . این افراد در زمان اجرای این طرح دوره سم زدایی را به اتمام رسانده بودند و برای مشکلات ولع مصرف و یادگیری کار جهت بازگشت به اجتماع در این مکان حضور داشتند. تعداد 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه به روش نمونه در دسترس و هدفمند جایگزین شدند.</p> <p>گروه آزمایش به مدت 5 روز متوالی، هر روز 2 بار و هر بار به مدت 20 دقیقه؛ با استراحتی 20 دقیقه ای بین دو تحریک؛&nbsp; تحریک الکتریکی مغز (tDCS) را با شدت 2 میلی آمپر بر روی ناحیه پیش پیشانی پشتی جانبی(DLPFC، آند f3 و کاتد f4 ) دریافت کردند. گروه گواه همین پروتکل را با تحریک ساختگی دریافت کردند. هر دو گروه پرسشنامه ولع مصرف فرانکن را یک بار قبل و یک بار بعد از 10 جلسه، و یک بار 3 ماه بعد از پایان درمان به منظور بررسی ماندگاری در درمان&nbsp; تکمیل نمودند. داده ها به کمک روش های آماری&nbsp; tمستقل، خی دو و تحلیل واریانس آمیخته با اندازه گیری مکرر و با نرم افزار &nbsp;SPSS 26مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.</p> <p>یافته ها: نتایج نشان داد تحریک الکتریکی تشدید شده با جریان مستقیم بر کاهش ولع مصرف مواد مؤثر است اما نتایج درباره پایداری درمان معنادار گزارش نشده است.</p> <p>نتیجه گیری: به نظر می رسد از tDCS می توان به عنوان ابزاری جهت کاهش ولع مصرف بهره برد اما استفاده از آن به عنوان یک درمان مستقل و پایدار هنوز محل بحث باقی مانده است.</p> 2023-11-27T21:01:10+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/327 اثربخشی درمان شناختی رفتاری گربه مقابلهگر بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا 2023-11-27T23:45:28+0330 پرنیان پورشاد psychometriset@gmail.com <p>پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری گربه مقابله گر بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان پسر 7 تا 11 ساله با اختلال اتیسم مراجعه کننده به مراکز درمانی و توانبخشی دید برتر و رهیاب شهر تهران در شش ماهه اول سال 1400 بود. از بین آن‌ها 26 نفر به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. افراد گروه آزمایش، به مدت 16 جلسه 60 دقیقهای (هر هفته 2 جلسه)، مداخله درمانی شناختی رفتاری گربه مقابله گر را دریافت کردند؛ گروه کنترل 2 ماه در لیست انتظار قرار گرفت. ابزار سنجش شامل پرسشنامه نظریه ذهن استیممن (1999)، بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تکمتغیره و چندمتغیره تحلیل شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که درمان شناختی رفتاری گربه مقابله گر بر بهبود نظریه ذهن و مؤلفه های آن شامل؛ نظریه ذهن مقدماتی، اظهار اولیه یك نظریه ذهن واقعی و جنبه های پیشرفتهتر نظریه ذهن، اثربخشی معناداری داشت (001/0&gt;P). باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان گفت که برنامه درمانی گربه مقابله گر ضمن تأکید بر عاملهای پردازش اطلاعات شناختی و به چالش کشیدن افکار، توانایی بیان افکار و مقاصد بدون اضطراب و هراس اجتماعی در قالب روابط بین فردی فرد را نیز فراهم میکند، که مجموع این عوامل میتواند بر ارتقاء نظریه ذهن در کودکان اتیسم، مؤثر باشد.</p> 2023-11-27T23:45:28+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/309 اثربخشی تلفیق مداخله آموزش مستقیم با خودپرسشگری بر درک مطلب دانش‌آموزان پسر پایة سوم ابتدائی دارای اختلال یادگیری خواندن 2023-11-27T23:48:15+0330 زهرا فنائی zahra66fanae@gmail.com ابوالقاسم یعقوبی yaghoobi@basu.ac.ir <p><strong>زمینه و هدف:</strong> اهمیت درک مطلب در مدرسه و حتی در طول زندگی را نمی‌توان نادیده گرفت. هر چه دانش‌آموزان به سطوح بالاتری می‌روند، انتظار دارند که محتوای بیشتری را بخوانند و درک کنند. هنگامی که نیاز به درک مطلب افزایش می‌یابد، فاصله موفقیت بین خوانندگان ماهر و غیرماهر به تدریج بیشتر می‌شود و نیاز به آموزش و یادگیری مهارت های درک مطلب بیشتر احساس می شود. هدف مطالعه حاضر اثربخشی ترکیب دو روش آموزش مستقیم و خودپرسشگری، بر مهارت‌های درک مطلب دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری بود. <strong>روش تحقیق:</strong> &nbsp;این مطالعه از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر پایة سوم ابتدائی مراجعه کننده به مراکز اختلال یادگیری&nbsp; استان همدان در سال تحصیلی 1401-1400بود. از جامعه‌ی مذکور، با روش تصادفی ساده 30 دانش‌آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 12 جلسه و هر هفته 3 جلسه تحت مداخله‌ی آموزش مستقیم و مهارت های خودپرسشگری قرار گرفت. برای سنجش مهارت های درک مطلب، از خرده مقیاسهای درک متن و درک کلمه آزمون نارساخوانی نما (کرمی نوری و مرادی، 1384) استفاده شد<strong>. </strong>داده های بدست آمده توسط نرم افزار 27 SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی با&nbsp; استفاده از روش های آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کواریانس پردازش گرديد. <strong>یافته ها:</strong> &nbsp;نتایج نشان داد که تأثیر مداخله‌ی ترکیب هر دو روش بر مهارت‌های درک مطلب دانش‌آموزان، معنی‌دار می‌باشد (α &lt; 0/05). این مطالعه همچنین نشان داد که دانش‌آموزان به جای پرسش‌های استنباطی و ارزشیابی، تمایل بیشتری به استفاده از سؤالات تحت اللفظی در هنگام سؤال از خود دارند. <strong>نتیجه گیری:</strong> &nbsp;بنابر نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود از مداخله‌ی تلفیق آموزش مستقیم با خودپرسشگری به منظور افزایش مهارت‌های درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن استفاده گردد.</p> <p><strong>کلمات کلیدی: </strong>آموزش مستقیم، اختلال یادگیری خواندن، خودپرسشگری، درک مطلب.</p> 2023-11-27T00:00:00+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/326 جُستاری پدیدارشناسانه از سازگاری با فردایی مبهم در سالمندان زن 2023-11-29T13:32:58+0330 فاطمه سادات میرمقتدائی ss.moghtadaee@gmail.com آناهیتا خدابخشی کولایی a.khodabakhshid@khatam.ac.ir <p>زمینه و هدف: سالمندی دوره تحولی از زندگی هر انسانی است که با دگرگونی های عمیق در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی همراه است. تغییرات سریع بافت سنتی &nbsp;جامعه به مدرنیه شدن و به تبع آن دگرگونی هایی را در سبک زندگی خانواده ها امروزی ایجاد کرده است. این تحولات فرآیند سازگاری با شرایط اجتماعی و اقتصادی را برای سالمندان دشوار ساخته است. کارل راجرز سازگاری را انطباق دائمی فرد با محیط پیرامونی اش تلقی می کند.از دست دادن توانایی های جسمانی و عملکردی در نهایت به کاهش خودمختاری و استقلال در سالمندان منجر می شود. سازگاری همه جانبه با محیط، با رفاه و شرایط اجتماعی و معیشتی ارتباط نزدیکی دارد. هر چند که، نباید از عوامل روان شناختی و توانمندی های فردی هم غفلت کرد. این پژوهش با هدف شناسایی سازگاری سالمندان زن با فردایی مبهم انجام شد.</p> <p>روش تحقیق: روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. جامعه شرکت کنندگان سالمندان زن شهر تهران در سال 1402 بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری با مصاحبه با 13 زن به اشباع داده رسید. روش گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در نهایت داده ها از طریق روش تحلیل محتوای هفت مرحله ای کلایزی تحلیل شدند.</p> <p>یافته ها: نتایج نشان داد که، چهار مضمون اصلی از مصاحبه استخراج شد. این مضمون ها شامل؛</p> <p>"دغدغه و نگرانی از آینده مبهم"، واهمه از وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی"، " رنج مشکلات معیشتی و تورم" و " احساس تنهایی و طرد از سوی فرزندان" بودند.</p> <p>نتیجه گیری: یافته های پژوهش آشکار ساخت که نگرانی از آینده مبهم در زنان سالمند می تواند به دو بخش عمده تقسیم می شود. نخست، نگرانی های خانوادگی و احساس طرد و تنهایی از سوی فرزندان و همچنین، دغدغه های شرکت کنندگان از آینده ای مبهم برای خود و خانواده شان می باشد. دوم آنکه، رنج و ترس دائمی از حادتر شدن شرایط اقتصادی، تورم و معیشت آنهاست. این یافته ها می تواند به مشاوران سالمند و متخصصان سلامت سالمندی کمک کند تا دید روشن تری را از مشکلات فردی، اجتماعی و اقتصادی زنان سالمند به دست بیاورند. برنامه ها و مداخله های مشاوره با سالمندانی که متمرکز بر دغدغه های فردی و اجتماعی آنها می باشد، می تواند به سازگاری و بهزیستی روان شناختی زنان سالمند کمک کند.</p> 2023-11-29T13:32:58+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/321 دل‌زدگی وجودی در پاندمی کرونا؛ یک مطالعۀ پدیدارشناسی 2023-11-29T13:35:07+0330 مبینا الماسیان mobina.almasian@gmail.com زهرا طاهری‌فر z.taherifar@ut.ac.ir <p style="text-align: right;"><strong>زمینه و هدف: </strong>رخدادهایی مانند بلایای طبیعی، بیماری‌­ها، حوادث و بحران­‌ها که فراتر از تجربیات روزمره و معمول زندگی انسان‌­ها هستند، به عنوان نوعی «موقعیت مرزی» تجربه می­‌شوند که «اضطراب وجودی» را بر­می­‌انگیزد. &nbsp;پاندمی کرونا با تأثیر همه­‌جانبه بر زندگی انسان‌­ها و خطراتی که برای زندگی به همراه دارد، نوعی موقعیت مرزی است که می‌­تواند منجر به دغدغه‌­های وجودی و در حالت شدید، دل­‌زدگی وجودی شود. دل‌­زدگی وجودی مجموعه علائمی است که بهزیستی روانی افراد را مختل کرده و با ملال، فقدان انگیزه، ناامیدی و انفعال همراه است. هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی ابعاد تجربۀ دل‌­زدگی وجودی در پاندمی کرونا بوده است.</p> <p style="text-align: right;"><strong>روش</strong>: داده­‌های حاصل از این پژوهش که با روش کیفی پدیدارشناسی انجام شده است، با روش جیورجی تحلیل و به مضامین و مفاهیم روان­شناختی مربوطه، تبدیل شده‌­اند؛ به منظور انتخاب افراد نمونه، پرسش­نامه‌­های دل­‌زدگی وجودی و اضطراب وجودی توسط 123 نفر از افراد بالای 18 سال ایرانی تکمیل شد و از بین این افراد، کسانی که در هر دو پرسش­نامه نمره‌­ای حداقل یک انحراف معیار بالاتر از میانگین داشتند و ملاک­‌های ورود به پژوهش را احراز می­‌کردند، از طریق نمونه‌­گیری هدف­مند، وارد فرایند مصاحبه شدند. در ادامه، با استفاده از مصاحبۀ عمیق نیمه­‌ساختاریافته با 6 نفر (4 &nbsp;زن و 2 مرد) تجربۀ دل‌­زدگی وجودی در پاندمی کرونا و ابعاد آن بررسی شد. داده‌­های حاصل از مصاحبه­‌ها، در قالب 10 مضمون اصلی و 44 زیرمضمون تقسیم بندی شد.</p> <p style="text-align: right;"><strong>یافته‌ها</strong>: مضامین اصلی این پژوهش که شمای کلی تجربۀ دل­‌زدگی وجودی را شکل می‌­دهند، عبارت­‌اند از:&nbsp; «تجربۀ روزمره»، «بودن با دیگران»، «ساحتِ معناییِ بودن»، «پیامدهای منفی»، «عوامل تأثیرگذار منفی»، «عوامل تأثیرگذار مثبت» و «عبور از مرحلۀ بحران». به­‌علاوه، سه مضمون «شوک اولیه»، «کرونا: مانع بزرگ» و «ویژگی‌های بحران‌زای کرونا» بیانگر واکنش افراد در مواجهه با پاندمی کرونا هستند.</p> <p style="text-align: right;"><strong>نتیجه­‌گیری:</strong> در حالی­که سه مضمون «شوک اولیه»، «کرونا: مانع بزرگ»، «ویژگی‌های بحران‌زای کرونا»، به موقعیت استرس­‌زا به عنوان عامل آغازکننده و ویژگی­‌های آن می­‌پردازد و بیانگر بُعد «بودن در جهان» هستند، مضمون «تجربۀ روزمره» به عنوان مضمون مرکزی این پژوهش، به تجربۀ افراد از دل­‌زدگی وجودی اشاره دارد. مضامین «بودن با دیگران» و «ساحتِ معناییِ بودن» نیز به تجارب هستی­‌شناختی و وجودی افراد در خلال تجربۀ دل­زدگی وجودی می­‌پردازند. در ادامه، عوامل تشدید­کننده، محافظت­‌کننده و راهبردهای مقابله­‌ای افراد در مضمون­‌های «عوامل تأثیرگذار منفی» و «عوامل تأثیرگذار مثبت» توصیف شده است. در مضمون «عبور از مرحلۀ بحران» نیز، فرایند گذر از دل‌­زدگی وجودی و حل چالش­‌های هستی­‌شناختی بررسی شده است. &nbsp;</p> 2023-11-29T13:35:07+0330 ##submission.copyrightStatement## http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/310 رابطه بین شیفتگی تحصیلی و خود کارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان دختر پایه دوازدهم رشته تجربی در استان همدان 2023-11-29T13:40:07+0330 زهرا فنائی zahra66fanae@gmail.com ابوالقاسم یعقوبی zahra66fanae@gmail.com <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:&nbsp; </strong>اضطراب ریاضی یک مشکل جهانی است و به عنوان یک عامل کلیدی در کاهش پیشرفت ریاضی و اجتناب از مشاغل مرتبط با ریاضی تلقی شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیفتگی تحصیلی و خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی در استان همدان بود. <strong>روش تحقیق:</strong> این پژوهش از نوع کمی با روش همبستگی و با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شده است. تعداد 503 دانش آموز دختررشته تجربی، باروش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های خودکارآمدی و اضطراب ریاضی می(2009) و شیفتگی تحصیلی مارتین وجکسون(2008) پاسخ دادند. داده های بدست آمده با استفاده ازنرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. <strong>یافته ها:</strong> در نهایت، نتایج نشان داد که (الف) شیفتگی تحصیلی تأثیر قوی، مثبت و معناداری بر خودکارآمدی ریاضی داشت</p> <p>&nbsp;(β = 0/709, p &lt; 0/001)، (ب) خودکارآمدی ریاضی تاثیر متوسط تا قوی، منفی و معنی‌داری بر اضطراب ریاضی (β = - 0/0466, p &lt; 0/001)، (ج) شیفتگی تحصیلی با اضطراب ریاضی رابطه منفی</p> <p>&nbsp;(r = - 0/39)، (د) شیفتگی تحصیلی تأثیر ضعیف، منفی و مستقیم ناچیز بر اضطراب ریاضی</p> <p>&nbsp;(β = - 0/058, p &gt;0/1) ، و (ه) شیفتگی تحصیلی تاثیر غیرمستقیم، منفی، متوسط اما معناداری بر اضطراب ریاضی از طریق خودکارآمدی داشت (β = -0/330, p &lt; 0/05). <strong>نتیجه گیری:</strong> با توجه به نتایج بدست آمده، &nbsp;پیشنهادهایی به&nbsp; مربیان شامل تلاش برای حفظ تعادل چالش-مهارت و ایجاد اهداف روشن برای افزایش شیفتگی تحصیلی و ارائه بازخورد سازنده فوری برای افزایش خودکارآمدی &nbsp;ریاضی می گردد. همچنین&nbsp; برای کاهش اضطراب ریاضی، مربیان می توانند &nbsp;از راهبردهای روانشناسی مثبت گرا، از جمله راهبردهای ویژه برای دانش آموزان استثنایی استفاده کنند.</p> <p><strong>کلمات کلیدی: </strong>اضطراب ریاضی، شیفتگی تحصیلی، خودکارآمدی ریاضی، &nbsp;دانش آموزان دختر</p> <p>&nbsp;</p> 2023-11-29T13:40:07+0330 ##submission.copyrightStatement##