1.
دبیری م. بررسی رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی. Tavan [اینترنت]. 15جولای2021 [ارجاع شده 18جولای2024];1(1). Available from: http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/255