دبیری مهدی. “بررسی رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 1, no. 1 (جولای 15, 2021). دسترسی جولای 18, 2024. http://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/255.