ایمانی س., رضوانی ن., کچوییان م., و کمانی م. “پیش بینی افسردگی بر اساس اعتیاد به سیگار در دانشجویان”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, ج 2, ش 1, Oct. 2023, doi:10.2015/.307.