عزیزنژاد روشن پ. “کودک آزاری و بررسی عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهای پیشگیری”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, ج 1, ش 1, July 2021, doi:10.2015/.256.