تقدسی کارگر س., حمزه گردشی ز., و شاه حسینی ز. “الف عوامل روانشناختی موثر در رشد و تکامل کودک: یک مطالعه مروری”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, ج 1, ش 1, July 2021, doi:10.2015/.250.