ستودن حق ح. “ح بررسی فراوانی و الگوی سالمندآزاري در سالمندان ایران و جهان”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, ج 1, ش 1, July 2021, doi:10.2015/.236.