رحیمی س. “تاثیر سبکهای فرزندپروری بر احساس تنهایی کودکان ناشنوا”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, ج 1, ش 1, July 2021, doi:10.2015/.201.