اسداللهی س. م. “اثربخشی جلسات آموزش ذهن آگاهی به مادران دانش آموزان دارای SLD بر تاب آوری مادران و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دارای اختلالات ویژه یادگیری”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, ج 1, ش 1, July 2021, doi:10.2015/.199.