[1]
دبیری م., “بررسی رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.