[1]
سارخانلو ف., “مقایسه سبکهای یادگیری و هوش های چندگانه دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.