[1]
ستودن حق ح., “ح بررسی فراوانی و الگوی سالمندآزاري در سالمندان ایران و جهان”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.