[1]
اسداللهی س. م., “اثربخشی جلسات آموزش ذهن آگاهی به مادران دانش آموزان دارای SLD بر تاب آوری مادران و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دارای اختلالات ویژه یادگیری”, Tavan, ج 1, ش 1, جولای 2021.