عطائی رضوان ز. (2021) “تاثیر بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی_رفتاری بر توانبخشی و کاهش رفتارهای کلیشه ای در کودکان مبتلا به اتیسم”, دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). doi: 10.2015/.247.