ستودن حق ح. (2021) “ح بررسی فراوانی و الگوی سالمندآزاري در سالمندان ایران و جهان”, دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). doi: 10.2015/.236.