رحیمی س. (2021) “تاثیر سبکهای فرزندپروری بر احساس تنهایی کودکان ناشنوا”, دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). doi: 10.2015/.201.