اسداللهی س. م. (2021) “اثربخشی جلسات آموزش ذهن آگاهی به مادران دانش آموزان دارای SLD بر تاب آوری مادران و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دارای اختلالات ویژه یادگیری”, دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). doi: 10.2015/.199.