ایزدی ز. (2021) “اثربخشی آموزش مثبت نگری بر کاهش ناایمنی روانی دانش آموزان خانواده های طلاق”, دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). doi: 10.2015/.160.