آبباریکی ر. (2021) “نقش میانجی گری سلامت معنوی، در ارتباط احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی با دلزدگی زناشویی در پرستاران زن”, دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 1(1). doi: 10.2015/.146.